Op weg naar een nieuwe leerweg vmbo: advies over de praktijkgerichte component

30 januari 2019

Het ministerie van OCW heeft de VO-raad in juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vmbo (GTL), waarbij de huidige gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd. Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW.

De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Ook bij het onderwijs zelf en betrokken stakeholders bestaat groot draagvlak voor zo’n nieuwe leerweg, die is bedoeld voor alle leerlingen ongeacht hun doorstroomwensen.

De hoofdlijnen van het advies zijn:

  • Stel in de praktijkgerichte component algemene vaardigheden centraal en ontwikkel die binnen praktijkgerichte, beroepsgerichte en daarmee levensechte contexten;
  • Bied in de praktijkgerichte component keuzes en maatwerk voor scholen en leerlingen en zorg voor verbinding met LOB;
  • Geef de praktijkgerichte component een stevige plek in het curriculum, bij voorkeur als onderdeel van het profieldeel;
  • Sluit de praktijkgerichte component af met een schoolexamen dat meetelt binnen de uitslagbepaling;
  • Laat de nieuwe leerweg uit zeven vakken gaan bestaan. Het praktijkgerichte vak komt erbij voor minimaal een dagdeel per week;
  • Ontwikkel een vergelijkbare component voor het havo.
     

Het advies biedt inzicht in de visie van docenten, schoolleiders en bestuurders over de gewenste invulling van een praktijkgerichte component, de kaders waarbinnen dit vorm gegeven kan worden en de gewenste plek in het curriculum. De input is opgehaald door consultatie van stakeholders in het vmbo en tijdens vier conferenties voor leidinggevenden en docenten eind 2018. De conferenties zijn goed bezocht door 350 schoolleiders en docenten.

Voor het vervolg wordt aangeraden om voortvarend aan de slag te gaan en voor scholen die nog weinig ervaring hebben met een praktijkcomponent - zoals categorale mavo’s of vmbo’s die onderdeel zijn van een bredere avo-scholengemeenschap - ontwikkelpilots te starten. Hierdoor kunnen scholen zelf aan de slag met de ontwikkeling van de praktijkcomponent en wordt tegelijkertijd de impact op bijvoorbeeld bevoegdheden, leermiddelen en financiën duidelijker.

Dit voorjaar komt OCW met een beleidsreactie op het advies.