Oproep: goede voorbeelden diversiteitbeleid personeelssamenstelling vo

22 september 2021

Het VOION-bestuur onderzoekt op initiatief van de VO-raad de diverse samenstelling van de Raden van Toezicht, het College van het Bestuur, de schoolleiders, docenten en OOP in het voortgezet onderwijs. VOION wil met onderzoek een bijdrage leveren aan het delen van ervaringen en inzichten met diversiteit in het onderwijs.

Een vooronderzoek heeft reeds plaatsgevonden en nu zijn we op zoek naar good practices van scholen/schoolbesturen die actief bezig zijn met diversiteit in personeelssamenstelling. Hiervoor gaan wij via interviews met schoolbestuurders, hr-functionarissen en mr-vertegenwoordiging na hoe scholen in de praktijk invulling geven of willen geven aan het bevorderen van diversiteit onder het personeel en het bevorderen van gelijke kansen.

We zijn nog op zoek naar een aantal schoolbesturen die hun ervaringen met ons willen delen. Het gaat om een online interview van 60 tot maximaal 90 minuten. Uiteindelijk zullen we op basis van de bevindingen meerdere casusbeschrijvingen maken die dienen als goed voorbeeld voor andere schoolbesturen die ook aan de slag willen met diversiteit. Interesse? Stuur een e-mail naar Gemma Hufen.  

Door de diverse samenstelling van de schoolleiding, schoolbestuur en docententeams kunnen scholen beter op de diversiteit anticiperen in de samenleving. Het vergroot de legitimiteit en het draagvlak voor de besluitvorming.

De noodzaak voor het voeren van een diversiteitsbeleid wordt breed gedeeld, ook in het voortgezet onderwijs. In andere onderwijssectoren zijn en worden stappen gezet om diversiteit en inclusie te bevorderen. In 2020 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) in haar advies gepleit voor versnelling en een integrale aanpak met stevige maatregelen om meer vrouwen en mensen met migrantenachtergrond in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Deze maatregelen moeten volgens de SER ook gelden voor de semi-publieke sector, waar de sector vo ook onder valt. Het kabinet heeft deze aanbeveling van de SER integraal overgenomen.