Oproep voor onderzoek naar samenwerking bij het opleiden van leraren

10 november 2020

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) doet een 'call for proposals' voor diepgaander onderzoek naar de wijze waarop scholen en lerarenopleidingen samen (aanstaande) leraren opleiden en begeleiden.

De diversiteit in de wijze waarop scholen en lerarenopleidingen (werkplek)curricula en opleidingsdidactieken vormgeven, vraagt vanuit zowel de praktijk als het beleid om meer zicht op (potentieel) werkzame principes en elementen in het samen opleiden. Het NRO heeft een subsidie beschikbaar voor het onderzoek.

In deze call for proposals kunnen aanvragen worden ingediend op twee thema’s:

  • Samenwerking in partnerschappen t.b.v. het ontwikkelen en uitvoeren van een werkplekcurriculum
  • Diversiteit in opleidingspraktijken
     

Dit onderzoek moet vragen beantwoorden als:

  • wat gebeurt er in het onderwijs dat samen wordt ontwikkeld en uitgevoerd?
  • wat zijn de fricties die studenten en opleiders ervaren?
  • wat is helpend of juist belemmerend in het samen ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs?
  • wat leren studenten en opleiders en hoe vindt dit leren plaats?
  • op welke manier levert het samen opleiden een bijdrage aan het verbinden van theorie en praktijk?