Overgang po naar vo: eindtoets vóór schooladvies afnemen

30 november 2018

De eindtoets in het basisonderwijs moet weer vóór het schooladvies worden afgenomen, en wel voor 1 april, aldus de Algemene Ledenvergadering.

Sinds 2014 is de Wet eindtoets PO van kracht. Hierin is het schooladvies leidend en moet tussen half april en half mei een eindtoets worden afgenomen. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen.

De evaluatie van deze wet wordt in december afgerond, waarna de Tweede Kamer in januari 2019 wordt geïnformeerd over de doeltreffendheid en de effecten van de wet.

Bij bespreking van de wet binnen de VO-raad kwamen twee belangrijke knelpunten naar voren. Praktisch van aard: bij heroverweging van het advies komen vo-scholen soms in tijdsproblemen met het plannen van hun formatie. En inhoudelijk: de wet heeft een negatief effect op het terugdringen van kansenongelijkheid. Op basis van deze evaluatie neemt de VO-raad de volgende standpunten in over de Wet eindtoets PO:

  • Het schooladvies wordt gebaseerd op alle informatie, ook op de eindtoets. De eindtoets wordt daarom vóór het uitbrengen van het schooladvies afgenomen. De heroverwegingen vervallen hiermee. 
  • Het schooladvies moet door de basisschool uiterlijk 1 april worden gegeven. Zo heeft het vo voldoende tijd de formatie te regelen.
  • Voor een goede overgang van po naar vo is meer flexibilisering in de overgang en het vo nodig. Het schooladvies moet de functie krijgen van een startadvies in plaats van een diploma-advies.