Overlegraad PO-VO pleit voor intensiever samenwerken

27 november 2019

De Overlegraad PO-VO, waarin de sectorraden en de profielorganisaties in het onderwijs elkaar ontmoeten, biedt in een recent gepubliceerde notitie ‘Samen werken aan goed onderwijs - over het belang van constructieve (regionale) samenwerking’, concrete handvatten om de eigen inzet op dit thema te verhogen.

Veel uitdagingen waar scholen voor staan, bijvoorbeeld rondom leerlingendaling, het lerarentekort, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kansengelijkheid, vragen om regionale samenwerking. Met deze notitie - een heldere stellingname - willen de PO-Raad, VO-raad, ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB regionale samenwerking stimuleren en ondersteunen.

De partijen onderstrepen de brede publieke verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de regio, naast de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van de eigen instelling. Ook benadrukken zij het belang van regionale samenwerking en ondersteunen zij de al gaande paradigmaverschuiving van concurrentie naar samenwerking.

Inhoud notitie

In de notitie komen diverse vormen van regionale samenwerking aan bod, met belemmerende en bevorderende factoren. Er is daarnaast aandacht voor het instellingsbelang en het maatschappelijk belang, en hoe deze twee kunnen conflicteren. Tot slot gaat de notitie in op samenwerken als vaardigheid.

Drie bijlagen ondersteunen met onder meer: suggesties om de samenwerking te bevorderen, inzicht in succesfactoren en valkuilen, én een praktische ‘praatplaat’ voor het reflecteren op de samenwerking.