Partnerschappen Samen Opleiden zijn ‘delicate verbanden’

24 april 2024

Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren zijn ‘delicate bouwwerken’. De grootste drijfveren in deze netwerken zijn vaak de relationele aspecten en niet de 'technische' zaken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van TIAS in opdracht van PO-Raad.

Onder leiding van Sietske Waslander keken de onderzoekers naar het functioneren en presteren van tien regionale netwerken Samen opleiden en professionaliseren in het primair onderwijs. In partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. In 2025 volgt een rapport over twintig SO&P netwerken in het Voortgezet Onderwijs en MBO.

Coördinatoren van netwerken Samen opleiden en professionaliseren zijn zich opvallend bewust van de relationele kant van netwerken en stemmen hun leiderschap daar ook op af. Bijvoorbeeld door heel zorgvuldig en stapsgewijs te bouwen aan het sociale weefsel van het netwerk. De netwerken hebben zich ontwikkeld tot een complex geheel van verschillende gremia. Zo zijn er bijvoorbeeld meer of minder tijdelijke projectgroepen, klankbordgroepen, adviesraden, platforms, aparte overleggen voor voorzitters van specifieke gremia, of terugkerende bijeenkomsten voor specifieke groepen betrokkenen ontstaan.

Impact van netwerken

In de onderzoeksgegevens zijn een aantal patronen waarneembaar:

  • Gedeelde visie van de leden van het netwerk en onderlinge affectiviteit tussen hen lijken positief samen te hangen met de impact die het netwerk realiseert. Voor gedeelde visie is dat patroon sterker dan voor onderlinge affectiviteit.
  • Wat betreft onderling vertrouwen tussen de leden van het netwerk en het realiseren van impact is een omgekeerd patroon zichtbaar: onderling vertrouwen lijkt negatief samen te hangen met impact.
  • Naarmate het netwerk de naleving van besluiten meer bewaakt, is de impact die het netwerk realiseert groter.
     

Deze eerste inzichten kunnen al aanknopingspunten bieden over verdere gesprekken in de onderwijsregio over de doorontwikkeling van partnerschappen ook al zijn er verschillen in hoe partnerschappen in het primair en het voortgezet onderwijs georganiseerd zijn.