Passend onderwijs, een 'kruipend concept'

20 juni 2019

Er is veel in beweging gekomen en er wordt flink werk gemaakt om van passend onderwijs een succes te maken. De samenwerking tussen scholen, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders komt beter uit de verf. Dat is een van de conclusies uit de dertiende voortgangsrapportage die minister Slob op 19 juni 2019 aan de Tweede Kamer stuurde.

De minister baseert zich in de rapportage ook op de zes regiobijeenkomsten die hij heeft georganiseerd en het vertelpunt waar 5000 mensen hun ervaringen hebben gedeeld. Er is nog veel verbetering en doorontwikkeling nodig. Dat vraagt ruimte en tijd.

Verwachtingen passend onderwijs inmiddels groter dan de wet beoogde

Voorafgaand aan de evaluatie van passend in 2020 wil de VO-raad, in samenspraak met de PO-Raad, komen tot een standpunt over passend onderwijs. Tijdens de ALV van 6 juni jl. spraken de leden van de VO-raad o.a. hun voorkeur uit voor doorontwikkeling en verder uitwerken van passend onderwijs en niet voor een ingrijpende stelselwijziging. Tijdens een zogenaamd ‘diner pensant’ dat PO- en VO-raad in april organiseerden, kwam het beeld van passend onderwijs als een ‘kruipend concept’ naar voren; er worden door de tijd steeds meer betekenissen aan toegevoegd, waardoor de verwachtingen van passend onderwijs groter worden dan de wet ooit beoogde.

In de aanloop naar de ledenvergaderingen van de VO-raad in november worden door de VO-raad nog diverse  regionale bijeenkomsten en een reflectiebijeenkomst "wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?" georganiseerd.