Van zes naar twaalf scholen in de pilot 10-14-onderwijs

16 augustus 2018

De tweede lichting po- en vo-scholen die instromen in de pilot 10-14 onderwijs is bekend. In Dordrecht, Emmeloord, Horst, Nijmegen/Groesbeek, Rotterdam en Sneek starten scholen met 10-14 onderwijs. Daarmee kent de pilot nu in totaal twaalf zogeheten tienerscholen. Dit heeft minister Slob bekendgemaakt.

10-14 onderwijs wordt als manier gezien om de overgang po-vo voor leerlingen te versoepelen en kansenongelijkheid tegen te gaan. Binnen zogenaamde '10-14 scholen’ worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het vo. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute, met veel aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor het vo wordt gemaakt.

Dit kan met name leerlingen helpen bij wie aan het eind van de basisschool nog twijfel bestaat over de meest passende onderwijssoort of die dan nog wat onderwijsachterstand hebben. Het kan zo bijvoorbeeld een oplossing zijn voor kinderen van laagopgeleide ouders, die in groep acht nu niet altijd een passend advies krijgen. Daarnaast kan het ook geschikt zijn voor leerlingen die qua ontwikkeling nog niet helemaal toe zijn aan de overstap, of die in groep 7 of 8 toe al zijn aan extra uitdaging en al vo-vakken willen volgen. 

Pilot

Binnen de pilot zijn dit schooljaar al zes 10-14 scholen van start gegaan. De deelnemende scholen werken binnen de huidige wettelijke kaders en ontvangen hiervoor geen extra financiële middelen vanuit OCW. Daar waar scholen in de pilot tegen knelpunten in wet- en regelgeving aanlopen, ontvangen zij wel advies vanuit de regiegroep van de pilot (bestaande uit de Onderwijsinspectie, PO Raad, VO-raad en kwartiermakers van 10-14 onderwijs) bij het vinden van een oplossing.

Onderzoek naar effecten en belemmeringen

De deelnemende scholen dienen daarnaast deel te nemen aan een monitoringsonderzoek dat Oberon voor OCW uitvoert naar de succesfactoren en belemmerende factoren van de pilot. In welke mate zijn leraren en schoolleiders in staat om de veranderingen te realiseren? En wat is de tevredenheid van leerlingen, leraren en schoolleiding? Het onderzoek richt zich ook op de effecten, zoals tussentijdse doorstroom, het schooladvies bij 12 jaar, het advies bij 14 jaar en de onderwijspositie van deze leerlingen in het derde leerjaar vo.

Dit najaar komt de eerste rapportage van dit onderzoek beschikbaar en in 2020 verschijnt het eindrapport. Op basis hiervan bekijkt het ministerie of de wet- en regelgeving onnodige belemmeringen opwerpt voor de verbetering en effectiviteit van het 10-14 onderwijs en worden de regels indien nodig aangepast.

Lees de Kamerbrief over de pilot 10-14 onderwijs 

Initiatieven buiten pilot om

Om 10-14 onderwijs aan te bieden, hoeft een school niet per se mee te doen aan de pilot. Inmiddels zijn diverse scholen ook buiten de pilot om aan de slag met de ontwikkeling van dit onderwijsconcept.