Pilot 'Regelluwe scholen' opengesteld voor nieuwe scholen

24 april 2018

Zoals recent bekend is gemaakt, wordt de pilot ‘Regelluwe scholen’ opengesteld voor een beperkt aantal nieuwe scholen. Binnen de pilot kunnen scholen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Het doel hiervan is te onderzoeken of dit leidt tot betere kwaliteit of een grotere doelmatigheid van het onderwijs.

Het ministerie van OCW wil op vijf deelthema’s de effecten nader verkennen, waarvan er vier relevant zijn voor het voortgezet onderwijs:

  • het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd;
  • het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo;
  • het afnemen van deelexamens op de eigen school;
  • het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo.
     

Zie voor een korte uitleg van de thema's ook het toelichtingsdocument (blz 3/4). Na afloop van de pilot wordt bekeken of de afwijkingen van de wet- en regelgeving voor alle scholen in de betreffende sector beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Voorwaarden en aanmelding 

Scholen kunnen zich aanmelden voor deelname op een van de deelthema’s. Voorwaarde voor deelname is dat de kwaliteit van het onderwijs op de school goed is. Dit kan een school aantonen in de vorm van een waardering goed of het predicaat excellent. Ook scholen die niet over een dergelijk predicaat of waardering beschikken, kunnen deelnemen en krijgen in het kader van dit traject de mogelijkheid om de waardering goed te halen. De basis hiervoor is een zelfevaluatie (zie ook het toelichtingsdocument, blz 2). Verder dient de medezeggenschapsraad in te stemmen met deelname van de school aan het experiment.

Update 30 mei: de aanmelding is inmiddels gesloten

 

Meer informatie over de pilot is te vinden op de website regelluwescholen.nl.

Pilot breder opengesteld

Tot op heden konden alleen scholen met het predicaat excellent deelnemen aan de pilot ‘Regelluwe scholen’. De VO-raad heeft er vanaf de start van de pilot op aangedrongen om deze pilot breder open te stellen, en is blij dat nu ook scholen zonder dit predicaat in aanmerking komen voor deelname. Het is belangrijk dat ook deze scholen ruimte krijgen voor innovatie buiten de wettelijke kaders om, en zo kan binnen de pilot ook ervaring worden opgedaan onder een bredere afspiegeling van het scholenveld.