Praktijkervaringen rond afvalscheiding en -preventie gebundeld in inspiratiegids

31 oktober 2019

Rijkswaterstaat heeft een inspiratiegids gemaakt met praktijkvoorbeelden en tips rond het voeren van goed afvalbeleid. Hoe kan je bijvoorbeeld de afvalinzameling en -scheiding organiseren, afvalpreventie realiseren en komen tot goede educatie van leerlingen op dit vlak? Doel van de gids is om scholen hiermee op weg te helpen, en zo bij te dragen aan de verdere verduurzaming van scholen en kostenbesparing.

Voor de gids is geput uit de ervaringen die scholen, gemeenten, inzamelaars en Natuur- en Milieueducatiecentra de afgelopen jaren hebben opgedaan in het kader van het programma Afval op School. Dit programma heeft als doel om kennis en ervaringen rond afvalinzameling, -scheiding, -preventie en -educatie te ontsluiten. Via Afval op School kunnen scholen samen met stakeholders op zoek gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om tot duurzaam afvalbeleid te komen en toe te werken naar een ‘Afvalvrije school’. Op de website van Afval Op School vinden scholen meer praktische informatie. 

De ‘Afvalvrije school’ past binnen de Sustainable Development Goals en sluit aan bij het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050'.