Praktijkgerichte programma’s vmbo worden ingevoerd; nieuwe leerweg komt er voorlopig niet

17 november 2022

De praktijkgerichte programma’s vmbo, die momenteel in een pilot worden doorontwikkeld en uitgeprobeerd, krijgen definitief een vervolg en zullen in de toekomst een (al dan niet verplicht) onderdeel worden van de gemengde en theoretische leerweg. Dit heeft minister Wiersma aangegeven in antwoord op een Kamervraag van D66. De nieuwe leerweg vmbo (samenvoeging tl en gl) komt er voorlopig niet. De minister stelt eerst nader te willen bekijken of deze stelselwijziging echt een oplossing biedt voor de problemen waar het vmbo mee kampt.

Minister Wiersma heeft met zijn antwoord op de Kamervraag over de nieuwe leerweg vmbo-scholen zo op korte termijn meer duidelijkheid verschaft over de praktijkgerichte programma’s en de nieuwe leerweg, iets waar de VO-raad, SPV en Platform TL op hadden aangedrongen. Eerder had hij al aangegeven in een visiebrief over het beroepsonderwijs hier nader op in te gaan; deze brief is echter uitgesteld tot de eerste helft van 2023. 

Vervolg praktijkgerichte programma’s 

De minister toont zich in zijn antwoord op de Kamervraag opnieuw enthousiast over de praktijkgerichte programma’s en laat weten ze te willen invoeren als erkend vak in het curriculum van de gemengde en theoretische leerwegen. Meer praktijkgericht onderwijs in deze leerwegen draagt volgens hem bij aan een sterker, aantrekkelijker vmbo en een betere aansluiting op mbo en havo. 

In een pilot doen ruim 150 vmbo-scholen momenteel ervaring op met de praktijkgerichte programma’s. De minister wil de ervaringen van de pilotscholen en de uitkomsten van de monitoring van de pilot door het NRO gebruiken om te kijken hoe de praktijkgerichte programma’s het beste kunnen worden ingevoerd en op welke manier ze de grootste bijdrage kunnen leveren. Ook wil hij op basis van de ervaringen en monitor bepalen of deze programma’s (op termijn) verplicht gesteld gaan worden. 

De VO-raad is positief over het besluit dat de minister door wil met de praktijkgerichte programma’s in de gemengde en theoretische leerweg. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit besluit ook weer nieuwe kwesties oproept, waar onderwijsteams in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Wordt het een vrijwillig of verplicht erkend vak en wat betekent het bijvoorbeeld voor het aantal eindexamenvakken en de toelating tot de havo? Het is van belang dat er spoedig en in afstemming met de sector antwoorden komen op deze kwesties, zodat scholen op volle vaart en met veel enthousiasme door kunnen gaan met de praktijkgerichte programma’s. 

Nieuwe leerweg: geen invoering in 2024 

Het praktijkgerichte programma is oorspronkelijk onderdeel van het traject van de nieuwe leerweg. Met dit traject zouden de gemengde en theoretische leerweg per 1 augustus 2024 worden samengevoegd; het praktijkgerichte programma zou dan een nieuw vak worden binnen deze nieuwe leerweg. 

De minister geeft nu echter aan dat de invoering van de nieuwe leerweg een ingrijpende stelselwijziging is en dat hij hierbij niet overhaast te werk wil gaan. Hij heeft daarom besloten om de nieuwe leerweg voorlopig uit te stellen en niet in te voeren in 2024, maar eerst nader te gaan bekijken of het echt een oplossing biedt voor de problemen waar het vmbo mee kampt. Er is daarom momenteel nog geen wetsvoorstel nieuwe leerweg in voorbereiding. 

 

In de visiebrief over het beroepsonderwijs die in de eerste helft van 2023 verschijnt, zal de minister nader ingaan op de vraag hoe de praktijkgerichte programma’s precies een vervolg krijgen en ook meer informatie geven over de dan actuele stand van zaken rond de nieuwe leerweg.