Praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ ontwikkeld

15 september 2021

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het NPO biedt scholen mogelijkheden extra in te zetten op het voorkomen en terugdringen van deze uitval. Ter ondersteuning bij het ontwikkelen van een aanpak en het kiezen van bepaalde interventies die het aantal thuiszitters kunnen verminderen, hebben het NJi en Ingrado - op verzoek van OCW - een praktijkkaart ontwikkeld.

De praktijkkaart is een praktische handreiking voor scholen en gemeenten om jongeren die thuiszitten of het risico lopen op thuiszitten weer te laten participeren in het onderwijs. Ook is er aandacht voor leerlingen die niet ingeschreven zijn bij een school. 

Vijf stappen 

Het afgelopen schooljaar is er door afstandsonderwijs in veel situaties minder persoonlijk contact tussen school en de meeste leerlingen geweest. Er was ook niet altijd voldoende zicht of de leerling actief deelnam aan de digitale lessen. Het herstellen van de relatie en/of het afstemmen van het onderwijs(-zorg)aanbod staat in zulke situaties voorop. Indien dat niet lukt en thuiszitten dreigt is het van belang met de leerling en ouders te bespreken welke ondersteuning geboden kan worden om het contact met school te herstellen. Soms is daar een traject ‘op maat’ voor nodig. Deze praktijkkaart biedt daarvoor handvatten door het zetten van vijf stappen: 

  1. Leerlingen in beeld brengen en vasthouden
  2. Contact onderhouden met leerlingen en ouders
  3. In beeld brengen met wie je samenwerkt rondom (dreigend) thuiszitten
  4. Het inzetten van een interventie/maatwerk
  5. Leerlingen weer terug in beeld brengen

De praktijkkaart sluit aan op de praktijkkaart Welbevinden en biedt hulp in het bepalen van prioriteiten en kiezen van interventies op korte termijn. De praktijkkaart sluit ook aan op de bestaande afspraken in de regio in de aanpak van thuiszitters zoals gemaakt door scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulp.