Convenant Onderwijs ondertekend door 200 partijen

14 december 2017

Meer dan 200 aanbieders van digitale leermiddelen en andere producten hebben het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy ondertekend. Het convenant is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de brancheorganisaties GEU, KBb-E en VDOD. Het doel is om de privacy en informatiebeveiliging beter te waarborgen. De VO-raad heeft namens de aangesloten schoolbesturen ondertekend.

Regie bij de school

Het privacy convenant en de modelbewerkersovereenkomst helpen scholen en leveranciers om afspraken te maken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leerlingen en medewerkers en logischerwijs ligt de regie dan ook bij het bestuur. Een leverancier die het convenant heeft ondertekend, maakt gebruik van de modelbewerkersovereenkomst en biedt deze de school aan. Mocht de leverancier op onderdelen van deze overeenkomst afwijken, dan moet die dit duidelijk uitleggen en aangeven bij de school. De school beslist uiteindelijk of de overeenkomst van de leverancier voldoende is.

Privacy convenant 3.0 begin 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit vraagt om een wijziging in het convenant. Nieuw is dat het mbo ook gebruik zal maken van het privacy convenant en de modelbewerkersovereenkomst. De planning is dat versie 3.0 in maart 2018 gereed is. Het nieuwe convenant 2018 zal per 25 mei 2018 in werking treden. De werkgroep IBP VO kijkt met de VO-raad mee over hoe de overgang het beste vorm kan worden gegeven, zodat de impact voor scholen zo beperkt mogelijk blijft.