Project ‘Docentvluchteling voor de Klas’

09 september 2021

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft samen met Vluchtelingenwerk Nederland het initiatief genomen om nieuwe Nederlanders die in hun land van herkomst al wiskundelessen gaven, goed voor te bereiden op het lesgeven op Nederlandse scholen.

Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: de docentvluchteling kan van zijn of haar passie weer zijn werk maken en daardoor volwaardig meedraaien in de Nederlandse maatschappij en het voortgezet onderwijs kan met deze docenten het huidige en verwachte tekort aan wiskundedocenten deels oplossen. De bereidheid van scholen deze mensen een kans te geven is cruciaal voor het slagen van het project.

Met het project ‘Docentvluchteling voor de Klas’ (DVDK) hopen de beiden organisaties de inmiddels honderd docentvluchtelingen die grotendeels een door DUO erkende onderwijsbevoegdheid hebben, de komende jaren te helpen aan duurzaam werk voor de klas. Hiervoor hebben zij een traject ontwikkeld waarin de speerpunten zijn: Nederlandse taal, Nederlandse (onderwijs)cultuur, didactiek van de wiskunde en de Nederlandse beroepscompetenties.

De weg naar duurzaam werk voor de klas

Het traject bestaat uit drie periodes (zie schema hieronder). Docenten moeten voldoende taalvaardig zijn om kennis over te dragen en pedagogisch goed te functioneren. Daarom is er voor docentvluchtelingen al in het asielzoekerscentrum een welkom-docent-app met eenvoudige taaloefeningen, gericht op het onderwijs, informatie over het onderwijs en informatieve colleges over de specifiek Nederlandse wiskunde-vakdidactiek. De NVvW koppelt aan hen een vakmaatje: een wiskundedocent die contact onderhoudt, steunt, informeert over ons onderwijs en een kijkje in haar of zijn school mogelijk maakt. Als de docentvluchteling een verblijfsvergunning heeft, begint het taaltraject dat voor inburgering nodig is. Vervolgens wordt met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers overlegd over de uitplaatsing uit het asielzoekerscentrum, zodat de docentvluchteling op een plaats in Nederland komt te wonen van waaruit hij kan deelnemen aan een bijscholingscursus op een hogeschool of universiteit. Een intensieve schoolstage en een betaalde leerwerkplek bevorderen de verdere integratie en bieden de bevoegde docentvluchteling een podium om zijn kwaliteiten in de Nederlandse context te ontwikkelen.

(tekst gaat verder onder de illustratie)

Schema van docentvluchteling naar wiskundedocent

Samen investeren

De bereidheid van scholen deze mensen een kans te geven door een stageplek of leerwerkplek aan te bieden is cruciaal voor het slagen van het project. Diverse scholen hebben zich al aan het project verbonden. Zo hoopt ‘Docentvluchteling voor de Klas’ in januari 2022 met een deel van 100 docentvluchtelingen wiskunde een bijscholingstraject te starten op de Hogeschool Utrecht. Ook hebben vier schoolbesturen in het midden van het land aangegeven dat zij bereid zijn om stageplaatsen voor deze doelgroep beschikbaar te stellen.
Voor meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief: mail naar info@welkom-docent.nl.