Regeling Leerplusarrangement vervangen door regeling Onderwijskansen vo

16 oktober 2023

Met ingang van 1 januari 2024 wordt het Leerplusarrangement vervangen door de regeling 'Onderwijskansen voortgezet onderwijs'. Deze verandering is nodig omdat de eerdere indicator bij het Leerplusarrangement niet meer voldeed. Deze indicator bleek onvoldoende te voorspellen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het CBS heeft daarom een nieuwe indicator ontwikkeld die dit aantoonbaar beter kan. Ook is het budget verhoogd van 52 miljoen euro naar 157 miljoen euro.

De nieuwe regeling 'Onderwijskansen voortgezet onderwijs' is bedoeld voor scholen met een relatief grote groep leerlingen die opgroeien in minder gunstige omstandigheden. Om deze leerlingen betere kansen te geven, biedt de regeling extra middelen. Een school kan deze middelen bijvoorbeeld gebruiken om extra onderwijspersoneel in te zetten en/of extra onderwijstijd of huiswerkbegeleiding aan te bieden. Ook kan de ouderbetrokkenheid worden gestimuleerd. 

Scholen kiezen voor die aanpak die past binnen de eigen visie en moeten in het schoolplan beschrijven hoe de middelen worden ingezet. Schoolbesturen zijn verplicht om hun plannen af te stemmen met partijen in hun omgeving zoals gemeente, basisscholen en beroeps- en hoger onderwijsinstellingen. In het onderwijsportaal XBRL dienen de schoolbesturen vervolgens informatie te geven over de inzet van de middelen en aan te geven of en zo ja, hoe zij nagaan of de inzet van de middelen heeft opgeleverd wat de school ervan verwacht. Deze informatie wordt gebruikt voor verder onderzoek naar de regeling.

Rekentool

Door gebruik te maken van een andere verdeelsystematiek en het verhoogde budget komen meer scholen in aanmerking voor een budget en ontvangen de meeste scholen die al wel in aanmerking kwamen voor het leerplusarrangement, een ander bedrag dan in voorgaande jaren. Om een indicatie te geven van de hoogte van het te ontvangen bedrag heeft OCW een rekentool ontwikkeld

Deze rekentool, gebaseerd op de T-2 systematiek (bepalend voor het budget voor 2024 is de 1 oktober telling van 2022) geeft weer wat een school zou hebben ontvangen als deze regeling in 2023 al van toepassing was geweest en is daarmee een indicatie voor het bedrag wat men in 2024 kan verwachten. In de berekeningen van deze rekentool zijn echter de nieuwkomersleerlingen die op 1 oktober 2021 korter dan een jaar in Nederland zijn niet meegenomen. Dit kan volgens ons de volgende consequenties hebben:

  • Indien een school veel nieuwkomers heeft denk je op basis van de rekentool in 2024 óf niet in aanmerking te komen óf een veel lager bedrag te krijgen dan dat het in werkelijkheid wordt.
  • Indien een school niet of niet veel nieuwkomers heeft zou je kunnen denken dat je in 2024  óf in aanmerking komt voor een subsidie terwijl dat niet zo is (de rangorde na correctie verschuift) óf een subsidie krijgt die in werkelijkheid lager uitvalt.


Scholen zijn met de rekentool geholpen met een redelijke indicatie, maar dienen wel zelf een afweging maken of er veel invloed is te verwachten op de betreffende school in verband met het wel of niet hebben van nieuwkomers.

Het bedrag dat scholen daadwerkelijk gaan ontvangen in 2024 wordt gebaseerd op de definitieve gegevens van 2022. Deze zijn in januari 2024 bekend in een verbeterde en geactualiseerde rekentool.

Brochures

OCW heeft twee verschillende brochures ontwikkeld: één brochure voor het praktijkonderwijs dat binnen het totale budget een aparte toedeling ontvangt en één brochure voor vmbo, havo en vwo.

De regeling zelf wordt in het voorjaar van 2024 gepubliceerd.