Register Onderwijsdeelnemers aangenomen door de Eerste Kamer

21 februari 2019

De Eerste Kamer heeft op 19 februari 2019 zoals verwacht het wetsvoorstel 'Register onderwijsdeelnemers' aangenomen. De wet regelt dat de verschillende registers van onderwijsdeelnemers binnen hetzelfde wettelijke kader gaan vallen. Hierdoor zou duidelijker moeten worden welke gegevens waarvoor gebruikt mogen worden. De wet wordt op 1 augustus 2019 van kracht.

De wet regelt bijvoorbeeld dat basisscholen via DUO/BRON doorstroomgegevens krijgen van hun oud-leerlingen in het eerste tot en met het derde leerjaar van het vo. Scholen in het primair onderwijs krijgen de doorstroomgegevens via DUO, zodat vo-scholen geen gegevens hoeven aan te leveren. Het leveren van examenresultaten, schoolfoto’s en een overzicht van de schoolloopbaan na leerjaar 3 vallen niet onder de Wet register onderwijsdeelnemers. Als een basisschool deze gegevens wil hebben, blijft toestemming van de betrokken ouders/verzorgers of leerlingen nodig.

Tijdens de wetsbehandeling in de Eerste Kamer uitten VVD-senator Bruijn (ook namens de PvdA) en GroenLinks-senator Ganzevoort (mede namens SP) zorgen over de beveiliging en privacy van de gegevens van leerlingen. De Eerste Kamer dringt erop aan zogeheten Privacy Impact Assessments (PIA) uit te voeren voor de uitwerking van de wet in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). De minister zegt toe hierover de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Eventuele PIA's kunnen mogelijk de inwerkingtreding van de wet vertragen, daar bestaat nog geen duidelijkheid over.

Levering van doorstroomgegevens vervolgonderwijs aan vo

Zowel in de eerste als tweede termijn drong senator Bruijn aan op het mogelijk maken van de levering van doorstroomgegevens van vervolgonderwijs naar vo. Minister Slob is daar niet voor maar zegde toe dat hij met de VO-raad en de MBO-Raad in gesprek wil gaan over het leveren van doorstroomgegevens vanuit het vervolgonderwijs.