Schoolleiders en besturen positief over vernieuwd toezicht

13 juni 2017

Besturen en schoolleiders die in een pilot ervaring hebben opgedaan met het vernieuwde inspectietoezicht, vinden dit vernieuwde toezicht een verbetering en geven een 7,7 voor het inspectieonderzoek. Ook kan het overgrote deel van de besturen en schoolleiders zich vinden in de oordelen en waarderingen van de inspectie. Wel uiten zij hun zorgen over de geringe voorbereidingstijd voor het onderzoek en de tijdsbesteding die is gemoeid met het vernieuwde toezicht. Dit blijkt uit het evaluatierapport ‘Naar vernieuwd toezicht’ van de Onderwijsinspectie dat de demissionaire bewindslieden van OCW op 8 juni naar de Tweede Kamer stuurden.

De bewindslieden schrijven dat zowel de inspectie als de schoolbesturen zelf klaar zijn voor de invoering van het vernieuwde toezicht. De VO-raad is positief over de goede ontvangst van het vernieuwde toezicht in het veld. De raad zal het vizier houden op de consequenties van de invoering van het nieuwe toezicht voor de oordelen. Uit de pilot is gebleken dat relatief veel besturen onvoldoende scoren op de standaard kwaliteitszorg. De VO-raad gaat hierover in gesprek met de inspectie.

Ook de administratieve lastendruk voor scholen en het samenspel tussen het kwaliteitsonderzoek en het financieel beheer zijn belangrijke aandachtspunten voor de toekomst. Uit de evaluatie blijkt dat besturen en schoolleiders nog weinig meerwaarde zien in de standaard toevoeging van de financieel inspecteur aan het inspectieteam. De inspectie bezint zich op mogelijke maatregelen hiervoor, zoals gerichte inzet bij financiële risico’s en maatwerk.

Lees het evaluatierapport 'Naar vernieuwd toezicht' van de Onderwijsinspectie en de reactie van de bewindslieden van OCW.

Over het vernieuwd toezicht

Het vernieuwde toezicht gaat formeel in op 1 augustus 2017. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude situatie zijn dat het bestuur het eerste aanspreekpunt is voor de inspectie. Ook de inspectierapporten richten zich vooral op het bestuur. Verder hanteert de inspectie een scherp onderscheid tussen de wettelijke deugdelijkheidseisen die worden beoordeeld (zeer zwak, zwak of voldoende) en de eigen visie en ambities uit het schoolplan die worden gewaardeerd (goed).  De inspectie zal in het toezicht meer maatwerk toepassen. Inherent aan het vernieuwde toezicht is dat individuele scholen – minder dan in de huidige situatie – in de volle breedte zullen worden onderzocht.

Zie ook de brochure 'Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur?'