Slob en De Jonge: thuiszitters wel in beeld, doorzettingsmacht versnellen

21 februari 2019

De bewindslieden voor OCW en VWS gaan nauw samenwerken om de afstemming tussen onderwijs en zorg te vereenvoudigen. Ze hameren daarbij op oplossingen die ‘in de praktijk echt werken’. Dat bleek op 21 februari 2019 in een debat in de Tweede Kamer over de afstemming tussen onderwijs en zorg. Slob en De Jonge zegden toe de Tweede Kamer twee keer per jaar de voortgang op de afstemming onderwijs en zorg te zullen melden.

Met name het aantal thuiszitters, dat niet is gedaald ondanks het thuiszitterspact, was een gedeelde zorg van de bewindslieden én de Kamerleden. Alhoewel de thuiszitters beter in beeld zijn, neemt hun aantal onvoldoende/niet af en is er behoefte aan een versnelling van de thuiszitterspact. De aansluiting van onderwijs en zorg is ingewikkeld.

Het advies dat René Peeters gaf op verzoek van de bestuurlijke coalitie onderwijs en zorg wordt uitgewerkt naar een implementatieplan. Dit plan wordt in maart met de betrokken ministeries besproken.

'Mee-oploper' voor elke jongere

Alhoewel het debat nog niet is afgerond (er volgt een plenaire afronding, waarbij Kamerleden nog aanvullende vragen kunnen stellen en moties kunnen indienen), zijn al veel thema’s rondom de afstemming onderwijs en zorg aan de orde geweest. Vrijwel alle partijen dringen erop aan dat doorzettingsmacht (voor onderwijs en jeugdzorg) geregeld wordt. Volgens de SP moet de doorzettingsmacht bij een onafhankelijk persoon of onafhankelijke instantie belegd worden. Minister Slob en de VO-raad pleiten voor ruimte voor de regio om in goed overleg vorm te geven aan doorzettingsmacht. Ook moet er altijd een thuiszittercoach/mee-oploper/doorzettingsregisseur zijn die een kind/jongere volgt tot er een oplossing gevonden is.

Maatwerk

Alle Kamerleden zijn enerzijds voor meer harmonisering van procedures ten behoeve van bijvoorbeeld de groep Ernstig Meervoudig Beperkten, aan de andere kant moet er ook altijd ruimte blijven voor maatwerk. De informatie over mogelijkheden voor maatwerk moeten meer en breder bekendgemaakt worden. Denk hierbij aan afwijking van de onderwijstijd, een aangepast examenprogramma, onderwijs op een andere locatie onder verantwoordelijkheid van een school(-bestuur) of zelfs een tijdelijke particuliere oplossing . Minister Slob geeft daarbij aan, dat er wel kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan initiatieven om leerlingen alternatieve vormen van onderwijs te bieden.

Vrijstellingen

Een aantal Kamerleden pleit er – in navolging van het advies van Marc Dullaert – voor om de mogelijkheid af te schaffen om een vrijstelling te verlenen. Minister Slob geeft aan dat het aantal vrijstellingen is gedaald, maar dat er altijd een groep zal blijven die nooit kan deelnemen aan onderwijs. Net als de VO-raad  hamert hij erop, dat een vrijstelling niet alleen wordt verstrekt op basis van een medisch oordeel, maar dat ook het onderwijs en het onderwijskundig perspectief altijd betrokken wordt. Ouders moeten hier uiteraard goed bij betrokken worden.

Eén loket

Diverse partijen (VVD, SP, GL) pleiten voor één loket waar ouders en docenten naartoe kunnen met hun vragen. Minister Slob verwijst daarbij naar het steunpunt passend onderwijs voor po/vo dat bij de PO-Raad en VO-raad is ondergebracht.