Slob: Krimp vraagt intensievere aanpak voor onderwijsaanbod

12 juni 2018

De leerlingendaling verloopt zoals voorspeld: in 2017-2018 zijn er 10.000 minder leerlingen in het voortgezet onderwijs dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage leerlingen die minister Slob naar de Tweede Kamer heeft verstuurd op 12 juni 2018. De stand van zaken vraagt om een intensievere aanpak om een goed en toegankelijk onderwijsaanbod te kunnen garanderen, concludeert de minister.

Lees de Kamerbrief en de voortgangsrapportage

krimpkaart nederland 2031Prognose leerlingen voortgezet onderwijs 2031 ten opzichte van 2016

Quickscan leerlingendaling: nog onvoldoende samenwerking

Naast de voortgangsrapportage stuurde de minister ook de resultaten van de quickscan leerlingendaling vo. Hieruit blijkt dat scholen krimp zien als bedreiging maar dat dit nog onvoldoende leidt tot samenwerking. Dit kan leiden tot verschraling van aanbod, sluiting van afdelingen, locaties of scholen en is een risico voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs.

Minister Slob wil daarom zijn huidige beleid in het vo intensiveren. De accountmanagers leerlingendaling gaan zich richten op het aanspreken van de gezamenlijke besturen in de regio op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De procesbegeleiders worden gerichter ingezet. Ook werkt OCW aan ruimte voor samenwerking in de regelgeving, bijvoorbeeld door de overlapeis bij de nieuwe regeling voorzieningenplanning terug te brengen van 10 tot 1 procent. 

Rosenmöller: "In de regio moet het gebeuren"

De voortgangrapportage laat nogmaals zien dat het tijd is voor actie. "De verantwoordelijkheid van het schoolbestuur houdt niet op bij het hek van de school, in de regio moet het gebeuren. Dat er scholen zijn die met de rug naar elkaar toestaan, is niet langer aanvaardbaar en in strijd met de publieke opdracht die we met elkaar hebben", aldus VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller in zijn speech op het VO-congres 2018.

Ook de VO-raad onderzoekt momenteel op welke manier zij de leden kan faciliteren en stimuleren bij het vinden van mogelijkheden voor die regionale samenwerking. Het ministerie van OCW en de VO-raad zullen de activiteiten op elkaar afstemmen. Daarnaast werken de VO-raad en OCW de komende periode verder aan het ontsluiten van actuele, relevante informatie en werkt OCW aan ruimte voor samenwerking in de regelgeving. 

Bekijk ook het item over krimp op scholen van Een Vandaag: