Specifieke COVID-maatregelen vervallen

10 maart 2023

Het kabinet heeft besloten om specifieke COVID-19 maatregelen zoals testen bij klachten en isolatieadvies te laten vervallen. Het kabinet reageert hierbij op de recente adviezen van o.a. het OMT (Outbreak Management Team) en het MIT (Maatschappelijk Impact Team).

Het OMT adviseerde om de corona-specifieke adviezen – blijf thuis bij klachten, doe een zelftest en ga in isolatie bij een positieve test – te vervangen door generieke adviezen voor personen met luchtwegklachten. Het kabinet neemt deze adviezen over. Ook het verstrekken van zelftesten in het onderwijs vervalt. Scholen kunnen tot 15 maart 11.00 uur nog zelftesten bestellen.

Endemische fase van het virus

Door de inmiddels opgebouwde afweer na vaccinatie of na een besmetting verlopen de infecties  met de omikronvariant van het SARS-CoV-2-virus over het algemeen mild. Het virus is daarmee in een zogenoemde endemische fase belandt. In deze fase is het virus weliswaar constant aanwezig onder de bevolking, maar omdat de  gehele populatie door vaccinatie of doorgemaakte infectie immuniteit heeft opgebouwd is de epidemie redelijk stabiel en daarmee voorspelbaar.

Generieke adviezen

Het OMT adviseerde dan ook om specifieke COVID-19-adviezen en maatregelen af te bouwen en deze te vervangen door generieke, preventieve adviezen voor andere luchtweginfecties.

  • Blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit en ziek voelt bij een luchtweginfectie en werk bij lichte klachten - in overleg met je werkgever - thuis als dat kan;
  • Vermijd contact met mensen die (bekend zijn, of aangeven) ernstig ziek (te) kunnen worden van een luchtweginfectie. Draag een mondneusmasker als contact niet te voorkomen is (bijvoorbeeld bij mantelzorg);
  • Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handen wassen, hoesten/niezen;
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.
     

Zelftesten in het onderwijs

Tot nu toe gold in Nederland het advies om bij klachten te testen en om minimaal 5 dagen in isolatie te gaan bij een positieve uitslag van deze test. Contacten van iemand die positief getest is, werden geadviseerd om gedurende 10 dagen contact met mensen met een verhoogd risico op COVID-19 te vermijden. Het grootschalig testen op SARS-CoV-2, ook bij milde klachten wordt niet langer meer geadviseerd. Dit betekent ook dat de gratis zelftesten niet langer meer worden geleverd. Scholen kunnen tot 15 maart 11.00 uur nog eenmaal zelftesten bestellen.  De bestaande voorraad testen wordt niet teruggenomen. Scholen kunnen de bestaande voorraad nog gebruiken of gratis uitdelen aan mensen die deze testen willen gebruiken. In de praktijk werden er al veel minder zelftesten aangevraagd. Gedurende de piek van het virus zo’n 6 miljoen per week tot 2.000 tijdens de afgelopen periode.  

Veilig werken in het onderwijs

Het blijft belangrijk dat iemand met klachten die passen bij een luchtweginfectie zich realiseert dat zij/hij mogelijk besmettelijk is en dat er personen zijn die ernstig ziek kunnen worden van luchtwegvirussen. Het MIT heeft hier ook aandacht voor gevraagd. Bij patiënten en mensen in fysieke beroepen die zich niet veilig voelen speelt niet zozeer de zorg om de acute verschijnselen van besmetting met het virus, maar veel meer de angst voor het ontwikkelen van Long Covid.

De bonden hebben de minister opgeroepen om voor onderwijspersoneel dat kampt met langdurige post-COVID klachten  – in navolging van het zorgpersoneel dat in de eerste golf van COVID-19 besmet is geraakt – een publieke inkomensvoorziening te treffen. De minister heeft in zijn brief van 21 februari aangegeven hier niet in mee te gaan en verwijst hiervoor naar de sociale partners. Wel kunnen medewerkers met langdurige post-COVID klachten een vergoeding krijgen voor paramedische herstelzorg en gebruik maken van C-support (Corona-support). Ook investeert het kabinet in onderzoek in de diagnose en behandeling van post-COVID.

Voor scholen blijft het dan ook van belang om oog te hebben voor de risico’s voor medewerkers met een kwetsbare gezondheid of medewerkers die zich hierover zorgen maken en deze zo goed mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld door aangescherpt hygiëne of persoonlijke beschermingsmiddelen.  Op basis van de Arbowetgeving zijn werkgevers verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken, en in afstemming met medewerkers een plan van aanpak om risico’s te voorkomen en in te dammen. Het is goed deze RI&E periodiek te controleren en actualiseren. Voion heeft een Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus gemaakt die hierbij behulpzaam is.