Stichting 113: ‘Suïcidepreventie blijft hard nodig’

02 juli 2020

Uit cijfers die het CBS op 1 juli jl. publiceerde, blijkt dat het aantal zelfdodingen onder jongeren vorig jaar is gestegen. In 2019 maakten 67 tieners een einde aan hun leven; 16 meer dan een jaar eerder (stijging van bijna een derde). Vooral meer jongens pleegden suïcide. Deze toename laat opnieuw zien dat actie om suïcide onder jongeren te voorkomen nodig blijft, zo stelt Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Volgens de stichting is hierbij een brede maatschappelijke aanpak vereist, waarbij onder meer gemeenten, GGD-en en scholen samenwerken. De VO-raad deelt deze visie: belangrijk is dat alle partijen – de naasten, hulpverlening en het onderwijs – samen acteren om zelffdoding onder jongeren te voorkomen. Scholen en onderwijsprofessionals kunnen bijvoorbeeld een rol spelen als gaat om het signaleren van (voor)tekenen van depressie of suïcidale gedachten en dan het gesprek hierover aangaan met de betreffende leerling en/of hulp inschakelen. Ook is het belangrijk te zorgen voor een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen over hun problemen kunnen en durven praten en er ook in de klas aandacht is voor een thema als welbevinden. Scholen wordt geadviseerd hier expliciet beleid op te ontwikkelen.

Ondersteuning

113 Zelfmoordpreventie biedt scholen hulp op dit vlak. Op de website van de stichting vinden scholen materiaal, voorbeelden en verwijzingen naar producten die kunnen helpen bij het vormgeven van beleid of acties.

Specifiek wijst 113 Zelfmoordpreventie op de zogenaamde STORM-aanpak (Strong Teens and Resilient Minds). Hierbij worden alle leerlingen structureel gescreend op depressiviteit en suïcidaliteit en krijgen leerlingen die klachten hebben, direct een preventietraining aangeboden. De aanpak werd ontwikkeld op initiatief van GGZ Oost Brabant vanwege het relatief hoge aantal suïcides in Brabant. Wat 113 Zelfmoordpreventie betreft wordt deze aanpak - die wetenschappelijk is onderbouwd en waarbij wordt samengewerkt tussen verschillende partijen - op alle scholen ingevoerd.

Zie ook het NOS-artikel 'Voorkom zelfmoord onder jongeren met screening op scholen'.

 

'Zelfmoordspel Blue Whale Challenge'
De krant Het Parool besteedde op 7 juli aandacht aan het ‘zelfmoordspel’ Blue Whale Challenge, dat opnieuw in Nederland zou circuleren. Hierbij wordt jongeren gevraagd steeds gevaarlijker opdrachten uit te voeren, met als laatste een opdracht tot het plegen van zelfmoord. Hulpverleners adviseren scholen terughoudend om te gaan met aandacht voor dit fenomeen en het niet in de klas te bespreken, omdat hierbij het gevaar van kopiëren op de loer ligt. Op de website van 113 Zelfmoordpreventie staan tips over wat onderwijsprofessionals kunnen doen als zij vermoeden dat leerlingen meedoen met de Blue Whale Challenge.