Subsidie Sterk Techniekonderwijs nu vmbo-breed

06 maart 2024

De bestaande subsidieregeling voor de versterking van het techniekonderwijs in het beroepsgerichte vmbo wordt verbreed naar het gehele vmbo. Dat meldt minister Paul in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2018 maakt het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro vrij die middels een subsidieregeling door scholen kan worden ingezet om een impuls te geven aan het techniekonderwijs in het beroepsgerichte vmbo. Omdat er in de gehele technieksector behoefte is aan goed geschoold personeel, wordt deze subsidieregeling vanaf 2025 verbreed van enkel de harde techniek naar alle techniekopleidingen binnen het vmbo.

De nieuwe subsidieregeling gaat gelden voor de periode 2025-2029. Scholen die de subsidie willen aanvragen, dienen dit te doen binnen nieuw te vormen of bestaande STO-regio’s (een samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven). Tussen 1 en 30 juni 2024 kunnen deze regio’s een vooraanmelding doen; een subsidieaanvraag kan worden ingediend tussen 1 september en 1 oktober 2024. In januari 2025 zouden de regio’s dan met de uitvoering kunnen starten. In de subsidieregeling is ook een beoordelingskader opgenomen dat kan helpen bij het voorbereiden op de activiteitenplannen voor 2025-2029.

In de Kamerbrief benoemt de minister drie aandachtspunten rond de nieuwe subsidieregeling: de verbreding van de scope, het behoud van de cofinanciering en het betrekken van het po.

Update: De definitieve subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs (STO) 2025-2029 is op 2 april 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Zie voor meer informatie ook de website van STO.


Monitor Sterk Techniekonderwijs

Gelijktijdig met de subsidieregeling is ook de nieuwe 'Monitor en evaluatieonderzoek Sterk Techniekonderwijs' gepubliceerd, met daarin inzichten en geleerde lessen uit de afgelopen periode.

In de monitor wordt de lange adem die nodig is onderstreept; wel zijn zeker al positieve ontwikkelingen zichtbaar en merkbaar. Te denken valt aan de (lichte) toename van het aandeel leerlingen met een technisch vmbo-profiel, een groter aandeel techniekdocenten van buiten het onderwijs en een uitbreiding van het aanbod vmbo-vestigingen met techniekprofielen. Ook buitenschools leren komt van de grond, evenals bredere samenwerking in de regio.

Uitdagingen blijven het stimuleren van leerlingen om te kiezen voor een technisch gerichte opleiding, de dekking van het onderwijsaanbod en bereikbaarheid in de zin van reisafstand voor leerlingen.