Subsidie voorkomen van onnodig zittenblijven aan te vragen

09 maart 2021

Vandaag is de nieuwe subsidieregeling om onnodig zittenblijven te voorkomen gepubliceerd. Deze vervangt de eerdere subsidieregeling Lente- en zomerscholen VO. In de nieuwe regeling wordt de focus verlegd van de relatief curatieve lente- en zomerschoolprogramma’s naar meer structurele en preventieve interventies zoals leerlingbegeleiding, signalering van achterstanden, professionalisering van leraren en ouderbetrokkenheid. Het blijft mogelijk subsidie aan te vragen voor een zomerschool, met als voorwaarde dat de aanvrager ook maatregelen treft om onnodig zittenblijven duurzaam te voorkomen.

De subsidieregeling loopt van 2021 tot en met 2023 en geeft besturen de mogelijkheid om eenmalig subsidie aan te vragen voor een duurzame interventie om onnodig zittenblijven te voorkomen, eventueel aangevuld met een programma buiten de reguliere lestijd, zoals een zomerschool of een ander programma buiten het reguliere aanbod om.  

De structurele interventie behelst een of meerdere van de volgende activiteiten:

 • het monitoren van de leerontwikkeling van leerlingen om tijdig deficiënties te kunnen opsporen en weg te werken;
 • de flexibilisering van het door de school gehanteerde beleid ten aanzien van overgang en zittenblijven; of
 • professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor aan het bevoegd gezag verbonden leraren, gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven en op het bieden van kansen, maatwerk en effectieve en kansrijke toepassing van het overgangsbeleid.
    

Eventueel aangevuld met een programma:

 • een zomerschool; of
 • een ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om leerlingen in staat te stellen deficiënties weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen.
   

Middelen

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2021, 2022 en 2023 jaarlijks € 8.750.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag voor een structurele interventie (a, b en/of c) bedraagt € 15.000 per vestiging. Het subsidiebedrag voor een aanvullend programma (d, e) bedraagt € 450 per begrote leerling met een maximum van € 10.000.

Bij overintekening krijgen vestigingen die in 2020 subsidie hebben ontvangen voor een lente- of zomerschool voorrang. Wanneer er dan nog sprake is van overintekening krijgen vestigingen met een hoger percentage zittenblijvers voorrang.

Aanvragen

De aanvrager kan maximaal één aanvraag per vestiging indienen gedurende de looptijd van deze regeling, via het formulier op de website van DUS-i. De aanvraag bevat:

 • een beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de wijze waarop die activiteit wordt vormgegeven; en
 • een beschrijving van de wijze waarop de beoogde maatregelen bijdragen aan het structureel voorkomen van onnodig zittenblijven; en
 • indien subsidie wordt aangevraagd voor een aanvullend programma, een prognose van het aantal leerlingen dat zal deelnemen aan het programma.
   

Een subsidieaanvraag voor het kalenderjaar 2021 kan worden ingediend tussen 8 maart 2021 en 1 mei 2021. De ontvangen middelen kunnen worden ingezet t/m 31 december 2022.

Een subsidieaanvraag voor het kalenderjaar 2022 kan worden ingediend tussen 8 maart 2022 en 1 mei 2022. De ontvangen middelen kunnen worden ingezet t/m 31 december 2023.

Een subsidieaanvraag voor het kalenderjaar 2023 kan worden ingediend tussen 8 maart 2023 en 1 mei 2023. De ontvangen middelen kunnen worden ingezet t/m 31 december 2024.

De subsidie wordt vastgesteld uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. Subsidie voor aanvragen die een zomerschoolprogramma omvatten en vóór 1 april zijn ingediend, wordt uiterlijk op 1 juni vastgesteld.

Kwalitatief onderzoek overgangsbeleid vorig schooljaar

Oberon heeft in opdracht van de VO-raad in kaart gebracht welke strategieën scholen hebben gebruikt om met zittenblijven en overgaan om te gaan in het schooljaar 2019-2020. In totaal hebben tien vo-scholen aan het kwalitatieve onderzoek meegewerkt. Anders dan voorgaande jaren, werd op al deze scholen het uitgangspunt: ‘Waar mogelijk gaan alle leerlingen over’. Dat vroeg op alle onderzochte scholen om een aanpassing of aanvulling van het overgangsbeleid. Meer weten? Bekijk de infographic en lees het onderzoeksverslag.