Tablets voor personeel belastingvrij

03 juli 2014

Over het verstrekken van tablets aan personeel hoeft vanaf 1 januari 2015 geen belasting meer te worden betaald. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Kamer. Daarnaast gaat het kabinet onderzoeken hoe het btw-tarief op digitaal lesmateriaal gelijk kan worden getrokken met dat op boeken.

Al geruime tijd vraagt de VO-raad aandacht voor het probleem dat als scholen een tablet aan hun personeel willen verstrekken, hier wettelijk gezien loonbelasting over dient te worden afgedragen. Dit belemmert scholen om op grote schaal tablets in te voeren. Ook in de Tweede Kamer was veel aandacht voor deze problematiek. Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over onderwijs en digitalisering op 3 juli lag in de Kamer een motie voor, waarin de Kamerleden Rog (CDA) en Van Meenen (D66) staatssecretaris Dekker verzochten om het verstrekken van tablets uit de fiscale sfeer te halen. Dekker maakte in het debat echter duidelijk dat deze motie inmiddels overbodig is, omdat staatssecretaris Wiebes van Financiën net in een Kamerbrief had aangekondigd dat het zogeheten ‘noodzakelijkheidscriterium’ in de werkkostenregeling wordt verruimd. Tablets worden dan niet langer als beloning, maar als ‘noodzakelijk voor het werk’ gezien. Een werknemer hoeft er dan geen loonbelasting meer over te betalen.

De wijzigingen in de werkkostenregeling worden budget-neutraal ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de vrije ruimte zal worden verlaagd van 1,5% naar 1,2%. De aangepaste werkkostenregeling treedt per 1 januari 2015 in werking.

stap op weg naar verlaging btw-tarief digitaal lesmateriaal 

Ook de argumenten die de VO-raad de afgelopen periode heeft aangedragen om het btw-tarief op digitaal lesmateriaal te verlagen, hebben weerklank gevonden. Op 3 juli werd een motie van Duisenberg (VVD) en Jadnanansing (PvdA) aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om zowel binnen een nieuw belastingstelsel als ook in Europees verband een oplossing te zoeken voor de ongelijkheid tussen het btw-tarief op digitaal lesmateriaal (21%) en schoolboeken (6%). De motie beoogt deze tarieven gelijk te krijgen. De VO-raad beschouwt het aannemen van deze motie als een belangrijke eerste stap in de goede richting.

Onder meer via het doorbraakproject Onderwijs en ICT zullen we ons verder inzetten om de weg voor scholen vrij te maken om op grote schaal devices en digitaal lesmateriaal in te kunnen voeren. Dit is een belangrijke voorwaarde om het onderwijs verder te kunnen moderniseren en bijvoorbeeld meer maatwerk voor leerlingen mogelijk te kunnen maken.