Toekomst VO-academie en afspraken over professionalisering bestuurders

03 juli 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind mei is afgesproken dat de VO-academie de komende drie jaar onderdeel blijft van de VO-raad. De focus in het programma zal (nog) meer komen te liggen op het faciliteren en organiseren van het informele leren, het leren van en met elkaar, voor zowel schoolleiders als bestuurders. De leden van de VO-raad spraken ook af dat elk vo-bestuur eens in de vier jaar deelneemt aan een vorm van collegiale bestuurlijke visitatie. De VO-academie faciliteert hierin. Daarnaast werd een set met professionaliseringsthema’s aangenomen, die als gezamenlijk uitgangspunt voor professionalisering van bestuurders uit het funderend onderwijs dient.

Uit evaluatie blijkt dat bestuurders en schoolleiders positief zijn over het werk van de VO-academie. De intentie is om de VO-academie op minimaal hetzelfde kwalitatieve niveau voort te zetten. Hiervoor zijn minder middelen beschikbaar dan er de afgelopen jaren vanuit het sectorakkoord waren (1 miljoen i.p.v. 2 miljoen euro). Vanaf 2019 zal 1 miljoen euro vanuit de gelden voor het sectorakkoord terugvloeien in de prestatiebox. Door verhoging van de contributie van de VO-raad wordt het budget weer ter beschikking gesteld aan de VO-academie. De komende tijd zal de VO-academie het programma voor de komende jaren verder uitwerken.

Collegiale visitaties: een krachtig professionaliseringsmiddel

De collegiale bestuurlijke visitaties vormen een krachtig professionaliseringsmiddel en kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit. Collegiale bestuurlijke visitaties zijn inhoudelijk gestructureerde bezoeken aan een schoolbestuur op basis van een door de bestuurder opgestelde zelfevaluatie door een visitatiecommissie. De visitatiecommissie, gevormd door collega-bestuurders, neemt het bestuurlijk denken en handelen van een schoolbestuur onder de loep en geeft professionele en zorgvuldige feedback.

De VO-academie organiseert de collegiale bestuurlijke visitaties. Op 29 oktober start de vierde tranche en er zijn nog plekken beschikbaar. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op de site van de VO-academie.

Professionaliseringsthema’s voor bestuurders

De VO-academie wil bestuurders in het voortgezet onderwijs optimaal faciliteren in hun professionaliseringsbehoefte. Om dat op een goede manier te kunnen doen is de afgelopen maanden gewerkt aan een set professionaliseringsthema’s voor bestuurders. Deze zijn tijdens de ALV van de VO-raad vastgesteld. De professionaliseringsthema's zijn te downloaden via de site van de VO-academie.