Toevoegen op balans: voorziening voor gespaarde uren persoonlijk budget

04 mei 2015

Schoolbesturen dienen op hun balans een voorziening op te nemen voor gespaarde uren van het persoonlijk budget. Dit staat in een wijziging van de regeling jaarverslaggeving onderwijs, die komende week wordt gepubliceerd.

In de CAO VO 2014-2015 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke werknemer en een aanvullend budget van 120 uur voor werknemers vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Een schoolbestuur dient een inschatting te maken in welke mate de gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden (doorbetalen salaris). Voor de ingeschatte omvang hiervan moeten zij een voorziening op de balans opnemen.

Het is noodzakelijk dat de school de gespaarde uren per werknemer inventariseert omdat de afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Daarbij is relevant in welke mate de werknemer de gespaarde uren ook daadwerkelijk zal opnemen. De gespaarde uren van het aanvullend budget komen te vervallen bij het einde van het dienstverband. Er moet dus in de berekening rekening worden gehouden met de blijfkans van de individuele werknemer.

De regeling met betrekking tot gespaarde BAPO-uren blijft ongewijzigd. Deze uren worden niet in een voorziening opgenomen. Bij opname leiden ze tot periodelasten.