Twee nieuwe onderwijsbevoegdheden primair onderwijs: jonge en oude kind

21 januari 2021

Lerarenopleidingen kunnen met ingang van studiejaar 2022-2023 nieuwe opleidingen, gericht op het lesgeven aan specifiek het jonge of oudere kind aanbieden - naast de reeds bestaande brede lerarenopleiding po.

Hiervoor worden twee nieuwe bevoegdheden voor het schoolonderwijs in de wet opgenomen, een bevoegdheid voor het jonge kind en een bevoegdheid voor het oude kind.

Voor scholen/po-besturen betekenen de nieuwe gespecialiseerde bevoegdheden op termijn (na afstuderen van eerste cohorten, dus op zijn vroegst in 2026) mogelijk aanpassingen in de organisatie: bij het aannemen van gespecialiseerde leraren dienen scholen er rekening mee te houden dat bijvoorbeeld leraren jonge kind immers niet meer bevoegd zijn om ook oudere kinderen les te geven en vice versa. Ook voor scholen in het voortgezet onderwijs kan dit gevolgen hebben, omdat pabo-gediplomeerden ook lesgeven in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en (met een certificaat) in de onderbouw van vmbo basis en kader.

Versmalling in de focus van de lerarenopleiding kan het beroep aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld voor mannelijke en vrouwelijke mbo-doorstromers. Volgens onderzoekers zullen die doelgroepen waarschijnlijk vaker kiezen voor een gespecialiseerde lerarenopleiding (ReseachNed 2018) en er zullen mogelijk minder studenten uitvallen. Extra uitstroom van de nieuwe opleidingen kan mogelijk ook leiden tot verkleinen van het lerarentekort.

Reageren op het wetsvoorstel?

U kunt tot 1 februari reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel, inclusief het tijdpad. Ook kunnen suggesties worden ingediend voor de uitwerking van de afbakening van de nieuwe bevoegdheden.


Tot slot

De commissie Onderwijsbevoegdheden zal deze maand een advies uitbrengen over de invulling van bekwaamheidsgebieden en opleidingsroutes. Dit advies zal naar verwachting ook raken aan het doel van dit wetsvoorstel.