Tweede Kamer stemt in met afschaffen fusietoets

11 september 2019

Zoals vorige week na de behandeling van dit voorstel in de Kamer al verwacht werd, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer op 10 september ingestemd met het afschaffen van de fusietoets. De Kamer nam hierbij nog wel een aantal amendementen en een motie aan, met als doel zicht te houden op de (effecten van) fusies en de positie van de MR in het fusieproces te versterken.

Met de amendementen wordt geregeld dat bij een fusie de fusie-effectrapportage (FER) voor een periode van tien jaar bewaard blijft en het opstellen van de FER binnen drie jaar na het afschaffen van de fusietoets wordt geëvalueerd. Deze informatie kan worden gebruikt om het proces van onderwijsfusies te monitoren en te evalueren.

Daarnaast moet in de FER worden vastgelegd wat de afspraken zijn tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad in het geval van een negatieve evaluatie en moeten bevoegd gezag en de MR vanaf het voornemen om te fuseren tot het besluit daarover geregeld bijeen komen en overleggen over de voorgenomen fusie. Doel is ervoor te zorgen dat de medezeggenschapsraden gedurende het gehele fusieproces betrokken zijn. 

Ook werd een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de voor- en nadelen in kaart te brengen van verschillende schaalgrootten in het onderwijs en hierbij rekening te houden met de menselijke maat, goed bestuur en regionale factoren. De VO-raad denkt hier graag over mee.

Wetsvoorstel naar Eerste Kamer

Voordat het wetsvoorstel voor het afschaffen van de fusietoets kan ingaan, moet de Eerste Kamer - waar de coalitie momenteel geen meerderheid heeft - hier nog mee instemmen. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel binnenkort in de Eerste Kamer behandeld.