Tweede Kamer stemt voor bijstelling proces curriculumherziening

23 juni 2020

De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen met 'algemene stemmen' om het proces voor de curriculumherziening - na de brief met al aangekondigde wijzigingen van minister Slob - verder aan te passen. Bij het vervolg van de herziening moet er hoge prioriteit gegeven worden aan de vakken Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en burgerschap. Ook is een motie aangenomen die pleit voor prioriteit voor de ontwikkeling van de eindtermen van de beta-vakken in het vmbo en de vakverenigingen moeten sterk betrokken worden in het vervolgproces.

De al door de minister aangekondigde wetenschappelijke commissie krijgt n.a.v. een motie de volgende opdracht: 

  • de opbrengsten van de ontwikkelteams technisch en inhoudelijk op bruikbaarheid te beoordelen;
  • te adviseren over de werkopdracht aan de curriculumexperts;
  • de op te leveren concept-onderwijsdoelen te beoordelen en daarbij bijzondere. aandacht te schenken aan het terugdringen van overladenheid en het bevorderen van kansengelijkheid;
  • hierbij richtinggevende aanbevelingen voor verbetering te doen aan de Tweede Kamer en het kabinet,
  • de Tweede Kamer en het kabinet te adviseren over de opdracht aan de permanente curriculumcommissie.

 
Verder moeten de ontwikkelaars van de kerndoelen de thema’s racisme, discriminatie en koloniaal verleden in het curriculum vastleggen en de minister onderzoekt op welke wijze het beste tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte van leraren omtrent kennis en lesmaterialen rondom duurzaamheid.

Onderwijsraad onderzoekt oorzaken afgenomen leesvaardigheid

Niet de minister maar de Onderwijsraad krijgt een verzoek om onderzoek te doen naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs en kabinet en Tweede Kamer te adviseren over noodzakelijke interventies om de leesvaardigheid op peil te brengen.

De minister heeft in zijn eerdere brief al aangegeven dat hij scholen in deze moeilijke tijd niet te veel wil belasten, maar dat hij ook de energie en betrokkenheid die er nu in het onderwijsveld is wil behouden en  benutten. Hij gaat aan de slag met het instellen van de wetenschappelijke commissie en vanaf schooljaar 2021/22 wordt scholen die dat willen gevraagd om vernieuwde kerndoelen in de praktijk te toetsen.