Tweede Kamer wil predicaten goed en excellent afschaffen

08 februari 2023

De Tweede Kamer wil de predicaten goed en excellent afschaffen. Dit bleek op 7 februari 2023 bij de stemmingen over moties die tijdens het tweeminutendebat over onder meer de onderzoekskaders van de inspectie waren ingediend. Ook moeten scholen niet langer afgerekend worden op zittenblijvers en op- en afstroom; dit wordt meegenomen in de herijking van het onderwijsresultatenmodel. Tot slot nam de Kamer een motie aan over meer extern toezicht op teamgerichte onderwijsverbetering.

Afschaffen predicaten goed en excellent

Een motie van D66 over het afschaffen van de predicaten goed en excellent is aangenomen door de Kamer. De VO-raad pleit al langer hiervoor. De rol van de inspectie zou in onze ogen beperkt moeten blijven tot het beoordelen of scholen aan de deugdelijkheidseisen voldoen. Dit betekent in onze optiek ook het definitieve einde van het verstrekken van de predicaten goed en excellent door de inspectie.

Herijking onderwijsresultatenmodel nodig

De SP diende een motie in, waarin de minister wordt gevraagd mogelijkheden te verkennen om scholen niet langer af te rekenen op zittenblijvers en op- en afstroom van leerlingen. Ook deze motie werd aangenomen. Risicomijdend gedrag van scholen is onwenselijk volgens de SP. Dit raakt aan de herijking van het onderwijsresultatenmodel die gepland staat voor 2023. Eind 2023 wordt de uitkomst van deze verkenning teruggekoppeld in de voortgangsrapportage over inspectietoezicht. De VO-raad is al enige tijd in overleg met de onderwijsinspectie over de noodzaak van het ontwikkelen van een alternatief voor het huidige onderwijsresultatenmodel. Het huidige model is in onze optiek niet meer een geëigend instrument om risico’s met betrekking tot de onderwijskwaliteit te signaleren. Bovendien werkt het model ongunstig uit voor het bieden van kansen aan leerlingen. De VO-raad levert actief inbreng bij de ontwikkeling van een nieuw model.

Aandacht voor teamgerichte onderwijsverbetering

De motie van CDA en VVD waarin zij pleiten voor teamgerichte onderwijsverbetering werd ook aangenomen. Dit moet opgenomen worden in de onderzoekskaders en dient onderwerp van gesprek te zijn met de intern toezichthouder (raad van toezicht). De VO-raad is van mening dat scholen en besturen zelf bepalen op welke wijze zij invulling geven aan onderwijsverbetering. De inspectie beoordeelt vervolgens of de geleverde kwaliteit voldoet aan de eisen.