Tweede tussenrapportage pilot 10-14 onderwijs: succesfactoren en knelpunten in beeld

11 december 2019

Minister Slob heeft op 11 december de tweede tussenrapportage van de monitor rond de pilot 10-14 onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden onder meer de succesfactoren bij de lopende initiatieven, alsook de nog ervaren knelpunten bij het vormgeven aan 10-14 onderwijs, in beeld gebracht.

Momenteel doen twaalf initiatieven - bestaande uit po- en vo-scholen - in een pilot ervaring op met het 10-14 onderwijs. Al deze initiatieven worden via een monitor onderzocht. In de tweede tussenrapportage van deze monitor is in kaart gebracht wat de doelen van de deelnemende scholen zijn, hoe zij uitvoering geven aan het 10-14 onderwijs, welke resultaten zijn behaald en wat dan de succesfactoren zijn. Doel is om de gemonitorde scholen én andere (startende) 10-14-initiatieven zo handvatten en inspiratie te bieden voor de (verdere) ontwikkeling van deze onderwijsvorm.

Knelpunten

Daarnaast is in kaart gebracht tegen welke beknellende regels scholen nog aanlopen. Hieruit komt onder meer naar voren dat de scholen nog steeds problemen ervaren met de verschillen tussen po en vo wat betreft onder meer cao’s en bevoegdheden, en met de rol van de eindtoets die binnen het 10-14 onderwijs in praktijk een tussentoets is. In de begeleidende brief geeft de minister hierover aan dat hij werkt aan een experiment waarbij 10-14 scholen een teambevoegdheid kunnen aanvragen, waarmee po- en vo-docenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het 10-14 onderwijs. Daarnaast schrijft minister Slob dat hij van de eindtoets po op de lange termijn een doorstroomtoets wil maken. Deze helpt bij het bepalen van het instroomniveau in het vo, waarbij in de eerste of tweede klas van het vo opnieuw wordt bekeken of een leerling op de juiste plek zit.

In het najaar van 2020 verschijnt de eindrapportage van de monitoring. Op basis hiervan bekijkt het ministerie nader of de wet- en regelgeving onnodige belemmeringen opwerpt voor 10-14 onderwijs en worden indien nodig en mogelijk regels (verder) aangepast. Ook zal dan een besluit worden genomen over een mogelijk vervolg van de pilot. De VO-raad maakt onderdeel uit van de regiegroep 10-14 onderwijs en denkt mee over eventuele aanpassingen en vervolgen.