Uniforme modelklachtenregeling beschikbaar voor po en vo

25 mei 2021

Een nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Aangezien deze modelklachtenregeling zowel binnen het po als het vo door onderwijsorganisaties kan worden gebruikt, kennen schoolorganisaties met scholen in de verschillende sectoren niet langer afstemmingsproblemen.

De uniforme modelklachtenregeling is compacter dan eerdere modellen. De taal is gemoderniseerd. Verder is een handreiking toegevoegd over welke weg bewandeld kan worden om problemen op te lossen in het voortraject. Gebleven is dat het bevoegd gezag kan kiezen voor aansluiting bij een externe, landelijke of regionale klachtencommissie of een eigen klachtencommissie inricht. Artikel 8 van het model licht de verschillende opties nader toe.

De PO-Raad en de VO-raad hebben samengewerkt met de AOb, AVS, CNV, LAKS, Ouders & Onderwijs, Stichting Onderwijsgeschillen en de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs bij het opstellen van de modelklachtenregeling. 

Vertrouwenspersoon

In het vernieuwde model is verder de positie van de vertrouwenspersoon versterkt. De vertrouwenspersoon moet een onafhankelijke positie hebben en hij dient niet uit hoofde van zijn taak benadeeld te worden. De medezeggenschap heeft in het model een rol gekregen bij de benoeming van de vertrouwenspersoon. Daarmee is de modelklachtenregeling ook in lijn met de ‘Wet vertrouwenspersonen’ die momenteel als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling is. Dit wetsvoorstel heeft eveneens als doel om de positie van de vertrouwenspersoon te verstevigen.