Vangnetbepaling bij meer dan gemiddelde groei na de teldatum in het gespecialiseerd onderwijs

21 april 2022

Met de invoering van de vereenvoudigde bekostiging op 1 januari 2023 vervalt de huidige groeibekostiging voor sbo en (v)so. Samenwerkingsverbanden zijn vanaf dat moment verplicht om in het ondersteuningsplan op te nemen hoe een eventueel meer dan gemiddelde toename na de teldatum 1 februari in het gespecialiseerd onderwijs wordt vastgesteld en financieel gecompenseerd.

Een werkgroep op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs bestaande uit de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo heeft een handreiking  voor samenwerkingsverbanden en go-scholen opgesteld.

Door deze hierin beschreven voorgestelde vangnetbepaling toe te passen, hoeven samenwerkingsverbanden niet allemaal een eigen vangnetbepaling te bedenken en hebben go-scholen landelijk met gelijke regels te maken. De handreiking en bijbehorende instructie zijn te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.