Vereenvoudiging bekostiging: Kamer bezorgd over gevolgen krimpregio’s

03 oktober 2018

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van de vereenvoudiging bekostiging voor brede scholengemeenschappen in krimpregio’s. Dit bleek bij een debat hierover met minister Slob op 3 oktober. Alle partijen omarmen wel het principe van de vereenvoudiging; de teruggang van meer dan 40 naar 4 criteria voor de berekening van de bekostiging spreekt eenieder aan.

De Kamer is echter beducht voor het wegvallen van onderwijsaanbod als besturen die al met forse krimp geconfronteerd worden, ook nog eens te maken krijgen met een financiële tik vanwege de vereenvoudiging. Een aantal Kamerleden brak een lans voor de brede scholengemeenschappen, met name die met een unilocatie (een compleet aanbod van vbo tot en met vwo op één locatie). De Kamer wijst erop dat er in het regeerakkoord aandacht is voor brede brugklassen en het belang van brede scholengemeenschappen in dit kader.

Suggesties om iets aan de dreigende problemen te doen, waren om alle vmbo-leerlingen in het hoge tarief te brengen en om een aparte indicator voor krimpproblematiek toe te voegen.

Brief VO-raad

In het debat was ook aandacht voor de kanttekeningen die de VO-raad heeft geuit in zijn brief van 5 juni jl. Het gaat hierbij om de positie van kleine brede scholengemeenschappen met een groot verzorgingsgebied, een mogelijke prikkel tot categoriseren en de mogelijke stapeling van effecten. De Kamer wil van de VO-raad weten of die kanttekeningen zijn weggenomen o.b.v. de voorlopige uitkomsten van het rekenmodel, en vraag de raad hierover een brief te sturen. In aanloop naar dit debat liet de VO-raad de Kamer in een brief al weten dat er in elke dunbevolkte regio een thuisnabij dekkend onderwijsaanbod moet blijven bestaan. En dat, om dit te bereiken, aanvullende maatregelen nodig zijn.

Reactie minister

Minister Slob gaf in het debat aan dat welk nieuwe model ook gekozen zou zijn, er altijd sprake zou zijn van een groep die fors geraakt wordt. Er is volgens hem geen nieuw model denkbaar dat budgetneutraal is in te voeren zonder dat krimpregio’s geraakt worden.

Slob benadrukte wel naar oplossingen te willen zoeken, maar hij heeft een sterke voorkeur dat buiten het bekostigingsmodel om te doen. Bovendien wil hij eerst wachten op het advies van de commissie Dijkgraaf. Die zal in februari 2019 adviseren over de krimpproblematiek. Dit is, zo verwacht Slob, nog ruim voordat het wetsvoorstel rond de vereenvoudiging bekostiging naar de Tweede Kamer gaat.

De minister gaf aan het geen goed idee te vinden om alle vmbo-leerlingen onder het hoge tarief te brengen. Vmbo-leerlingen in de onderbouw krijgen vooral theoretisch onderwijs, terwijl de kosten pas oplopen bij onderwijs met een praktijkcomponent. Daarnaast zijn deze leerlingen, bijvoorbeeld in brede brugklassen, niet of moeilijk te onderscheiden van andere leerlingen.

Vervolg

Het debat wordt over enige weken vervolgd. De minister zoekt verder uit of en waardoor negatieve herverdeeleffecten juist in krimpgebieden optreden. In het vervolgdebat wordt hierover doorgesproken. Voor die tijd zal de VO-raad de door de Kamer gevraagde brief sturen.