Vereenvoudiging bekostiging: Minister Slob denkt na over aanvullende maatregelen voor brede scholen in krimpgebied

01 november 2018

Minister Slob heeft nog geen oplossing voorhanden voor de positie van kleine brede scholengemeenschappen met één vestiging in krimpregio’s. Slob geeft wel aan dat er bij invoering van het nieuwe vereenvoudigde bekostigingsmodel aandacht moet zijn voor de positie van deze scholen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer volgend op het debat over de bekostiging op 3 oktober 2018.

Minister Slob wil het rapport van de commissie Dijkgraaf afwachten en vervolgens samen met de VO-raad bekijken welke maatregelen het best passend zijn. Daarnaast kondigt hij een eerste stap aan om te komen tot een dekkend aanbod van brede brugklassen. Vanuit de Tweede Kamer waren hierover zorgen, omdat de bekostiging van brede scholengemeenschappen in het nieuwe bekostigingsmodel lager wordt. Op basis van een inventarisatie van het huidige aanbod worden bestuurder en schoolleiders opgeroepen om in gesprek te gaan over een structureel dekkend aanbod van brede brugklassen. 

De VO-raad is blij dat de minister aangeeft met ons in gesprek te gaan over maatregelen om thuisnabij onderwijs te garanderen, juist in dunbevolkte gebieden. Hij geeft hiermee gehoor aan onze oproep.

De VO-raad is bezig om een beter beeld te krijgen van de stapeling van effecten. Met stapeling van effecten wordt bedoeld dat veel besturen en samenwerkingsverbanden worden geconfronteerd met minstens twee van de volgende vier effecten: verevening van de zware zorg passend onderwijs, herverdeeleffecten als gevolg van de voorgenomen wijziging in de bekostiging lwoo/pro, herverdeeleffecten als gevolg van de vereenvoudiging bekostiging en de krimp. Zodra dit beeld meer compleet is, ontstaat een beter beeld op welke plekken de grootste pijn wordt geleden zodat de VO-raad kan pleiten voor steunverlening op die plaatsen.

In het vervolgdebat op 1 november werden moties ingediend waarbij de minister onder meer werd gevraagd om bij de invoering van de vereenvoudiging rekening te houden met brede scholengemeenschappen in krimpgebieden. Over deze en andere moties wordt dinsdag 6 november gestemd.