Verkiezingen 2017: wat zijn de plannen voor het voortgezet onderwijs?

31 oktober 2016

In maart 2017 vinden in Nederland weer Tweede Kamerverkiezingen plaats. Welke plannen hebben de politieke partijen voor het voortgezet onderwijs? Nu alle partijen hun conceptverkiezingsprogramma’s hebben gepubliceerd*, heeft de VO-raad de belangrijkste plannen voor u op een rij gezet. De nadruk bij de programma’s voor het vo ligt op het verminderen van de kansenongelijkheid – via onder meer maatwerk en flexibilisering in de overgangen – en op investeren in leraren.

Kansengelijkheid

Rondom kansenongelijkheid worden de oplossingen vooral gezocht in meer maatwerk en flexibilisering, doorgaans zonder een systeemwijziging voor te staan. Een aantal door de VO-raad bepleite maatregelen zijn terug te vinden in programma’s, zoals het maatwerkdiploma in de programma’s van D66, GroenLinks en PvdA. Daarnaast is versterking van het beroepsonderwijs terug te vinden in bijna alle programma’s. De PvdA pleit voor het aanpassen van de indeling van het voortgezet onderwijs tot drie stromingen. Als het aan deze partij ligt, komt er keuze uit die gecombineerde stromingen: voorbereidend hoger onderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend vakonderwijs.

Leraren(opleidingen)

In de programma’s gaat veel aandacht uit naar leraren. Veel partijen willen goede leraren meer (kunnen) belonen. Ook is er veel aandacht voor vermindering van de lestaak van de leraar. De PvdA en D66 willen deze lestaak terugbrengen tot 20 uur. De VO-raad pleit in zijn actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ ook voor het vergroten van de ontwikkeltijd voor leraren. Ook pleit de VO-raad voor grotere betrokkenheid van vo-scholen bij de lerarenopleidingen. In het VVD-programma is opgenomen dat scholen een stem krijgen in het bepalen van het programma van de lerarenopleiding en in het bepalen of iemand geslaagd is.

Passend onderwijs

Ook passend onderwijs krijgt aandacht in de meeste programma’s. De VVD geeft aan passend onderwijs te willen handhaven, maar wil strenger toezien of elke school individueel een passend aanbod doet aan leerlingen. De PvdA wil dat ouders zelf kunnen bepalen op welke school hun kind passend onderwijs krijgt. De ChristenUnie wil geen financiële verevening binnen passend onderwijs van de regio naar de Randstad, en de SP wil dat ‘de bezuinigingen op het zogenoemde passend onderwijs worden teruggedraaid’.

Krimp

De VVD wil de fusietoets afschaffen. De PvdA wil voor krimpgebieden regels afschaffen, zodat creatieve oplossingen mogelijk worden. Het CDA pleit er voor om kleine scholen open te houden, en GroenLinks wil voorzieningen in krimpgebied op peil houden, wat om creatieve oplossingen vraagt, zoals samenwerkingsscholen. De SP wil dat scholen de kans krijgen om uit een groot schoolbestuur te stappen. Ook wil de SP de bouw van kleine scholen stimuleren, bijvoorbeeld door extra financiële steun.

Governance

Wat opvalt is dat de partijen veel aandacht hebben voor maatregelen rondom governance en zich aanzienlijk minder richten op aanpassing van het inspectietoezicht. De VVD wil bijvoorbeeld dat scholen transparanter worden en zich meer openstellen voor feedback van belanghebbenden. D66 wil dat de behoeften van leerlingen centraal komen te staan en vindt dat er echte invloed moet komen van onder meer ouders en leraren.

Overzicht plannen

Bekijk het overzicht van de belangrijkste plannen voor het vo in de verkiezingsprogramma's. De VO-raad heeft zijn standpunten ook afgezet tegen deze verkiezingsprogramma's.

In de periode van het opstellen van de verkiezingsprogramma's heeft de VO-raad aan alle partijen input meegegeven. Zie het bericht 'VO-raad geeft input voor verkiezingsprogramma's'.

Kandidatenlijsten

Bekijk de kandidatenlijsten van de verschillende partijen: