Verlaag btw op digitale leermiddelen

05 juni 2014

De VO-raad en PO-Raad hebben er in een brief aan de Vaste Kamercommissie OCW op aangedrongen om het btw-tarief van 21% op digitaal lesmateriaal te verlagen. Ook dient het verstrekken van devices aan personeel uit de fiscale sfeer gehaald te worden.

Dit is nodig om ict en digitale leermiddelen op grote schaal te kunnen invoeren in het onderwijs en het onderwijs zo toekomstbestendig te maken. Met deze digitale middelen kunnen scholen leerlingen bijvoorbeeld gemakkelijker maatwerk bieden en digitale vaardigheden aanleren. 

In hun brief halen de VO-raad en PO-Raad twee belangrijke knelpunten aan, die scholen nu belemmeren om gebruik te maken van ict en digitaal lesmateriaal. Zo moet over digitale leermiddelen 21% btw worden betaald, terwijl over papieren boeken maar 6% btw dient te worden afgedragen. Dit hogere btw-tarief voor digitale leermiddelen remt de innovatie enorm. Andere landen als Duitsland en België hebben er al voor gekozen de btw op deze middelen te verlagen. 

Een tweede punt betreft de fiscale behandeling van devices, zoals tablets. Als scholen een tablet aan hun docenten willen verstrekken, moet hier nu in veel gevallen loonbelasting over worden afgedragen. De VO-raad en PO-Raad pleiten ervoor dit snel te veranderen.

In hun gezamenlijke brief hebben de sectorraden de leden van de Vaste Kamercommissie OCW gevraagd bovenstaande aandachtspunten mee te nemen in het algemeen overleg over digitalisering op 12 juni aanstaande.

Brief Dekker over moderne leermiddelen

In dit overleg zal ook worden ingegaan op de brief ‘Onderwijs persoonlijker maken met moderne leermiddelen’ die staatssecretaris Dekker op 28 mei naar de Tweede Kamer stuurde. De VO-raad onderschrijft de lijn die de staatssecretaris in deze brief aangeeft, mede omdat duidelijk is aangegeven dat het aan de schoolbesturen is om op basis van een eigen visie op onderwijs en leermiddelen plannen te maken om ict en digitaal lesmateriaal op een goede wijze in het onderwijs in te voeren. 

De staatssecretaris beschrijft in zijn brief de initiatieven die het onderwijs neemt op het gebied van ict en digitaal lesmateriaal. Een belangrijke stap is volgens hem het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) leermiddelen door de VO-raad en PO-Raad. Daarnaast noemt hij het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. De VO-raad, PO-Raad en de ministeries van OCW en EZ werken hierin samen om te bewerkstelligen dat de noodzakelijke randvoorwaarden worden geschapen waaronder scholen ict en digitaal lesmateriaal grootschalig kunnen invoeren.