VO-raad gaat met ministerie in gesprek over minimumeisen cyberveiligheid

02 juni 2022

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad heeft het bestuur gemandateerd om met het ministerie afspraken te maken over minimale standaarden op het terrein van cyberveiligheid, bijvoorbeeld in de vorm van een normenkader.

Om aan strenge veiligheidsnormen te kunnen voldoen zijn voorzieningen nodig die samenwerking vereisen, denk aan ondersteuning bij beveiligingsincidenten en collectieve verzekeringen. De ALV mandateerde de VO-raad om bij het maken van afspraken met het ministerie over ondersteunende maatregelen en/of aanvullende financiering voor cyberveiligheid bestuurlijke samenwerking als uitgangspunt te nemen.

Digitalisering biedt kansen voor goed onderwijs, maar brengt ook beperkingen en risico’s met zich mee. Schoolbesturen zijn zich hier doorgaans goed van bewust, maar wat is precies de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ICT en hoe kunnen we daar als sector invulling aan geven? In opdracht van de VO-raad, PO-Raad, Kennisnet en SIVON heeft een groep van acht bestuurders uit het po en vo zich gebogen over de vraag wat nodig is om als onderwijs grip te houden op digitalisering. Hun advies ‘Regie op ICT’ schetst een heldere kijk op de opgave van bestuurders bij digitalisering.

De afspraken die de VO-raad maakt over een minimum standaard voor cyberveiligheid worden in de ALV van november 2022 aan de leden ter besluitvorming voorgelegd.

Lees ook het artikel 'Te groot om te laten liggen: waarom regie op ICT geen uitstel duldt' in het nieuwe vo-magazine (blz 20-21).