VO-raad neemt onderzoek en innovatie op in eigen agenda – Schoolinfo stopt

10 december 2020

Onderzoek en innovatie worden integraal onderdeel van de agenda van de VO-raad. Een gevolg van dit besluit is dat de VO-raad per 1 januari 2021 de medewerkers én werkzaamheden van Schoolinfo overneemt en dat de stichting Schoolinfo ophoudt te bestaan. Hieronder een toelichting op de achtergronden van deze ontwikkeling.

In de algemene ledenvergadering van juni jl. hebben de leden van de VO-raad besloten dat innovatie en onderzoek een belangrijk en integraal onderdeel moeten zijn van het beleid van de VO-raad. Daarmee kan de VO-raad een meer richtinggevende, bemiddelende en innoverende rol spelen ten aanzien van sectorontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

Tot nu toe werden de meeste activiteiten ten behoeve van de sector op deze terreinen met steun en instemming van het bestuur van de VO-raad uitgevoerd onder de vlag van de stichting Schoolinfo.

Het bestuur van de VO-raad is onder indruk van de mobilisatiekracht en de energie die Schoolinfo de afgelopen jaren heeft getoond. Er zijn mooie resultaten gerealiseerd op het gebied van schoolontwikkeling en -innovatie. Met ondernemingszin en in nauwe samenwerking met veel scholen heeft Schoolinfo scholen en netwerken van scholen ondersteund in hun ambitie om te werken aan toekomstgericht onderwijs.

Omdat innovatie en onderzoek voortaan deel uitmaken van de reguliere verenigingsagenda hebben de besturen van Schoolinfo en van de VO-raad geconstateerd dat er geen goede redenen meer zijn om de stichting Schoolinfo, die na de terugtrekking van de PO-raad in 2015 uitsluitend nog gelieerd is aan de VO-raad, als zelfstandige rechtspersoon te laten voortbestaan. Dit heeft ertoe geleid dat de beide besturen gezamenlijk hebben besloten tot wat in formele zin een overdracht van onderneming is.  

Voortgezet leren

Bij deze overdracht van onderneming hoort dat alle medewerkers met een arbeidscontract bij Schoolinfo in dienst komen van de VO-raad. Ook neemt de VO-raad in principe alle thans lopende activiteiten van Schoolinfo over. In de loop van 2021 nemen we een besluit over continuering of eventuele afbouw van activiteiten. Duidelijk is dat de grootste activiteit waar Schoolinfo aan werkt – het programma Voortgezet Leren – wordt gecontinueerd. Per 1 januari 2021 loopt het huidige programma Voortgezet Leren, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door Schoolinfo en de VO-raad, af. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met alle relevante betrokkenen over een vervolgprogramma voor de periode 2021-2024. In deze besprekingen is opnieuw bekeken hoe de ondersteuning van onderwijs-, organisatie-, en personeelsontwikkeling van de sector voortgezet onderwijs vorm moet krijgen. De uitkomst van deze besprekingen is dat het programma Voortgezet Leren wordt geïntegreerd in de VO-raad. Het is nadrukkelijk de bedoeling de kennis en ervaring die door Schoolinfo is opgebouwd hierbij te behouden. Immers, de innovatie die (het team van) Schoolinfo zo succesvol heeft aangejaagd moet voortvarend worden doorgezet.