VO-raad onderstreept bevindingen Autoriteit Persoonsgegevens: 'Bescherming persoonsgegevens in het onderwijs essentieel'

08 november 2021

De toenemende inzet van technologie in het onderwijs zorgt voor steeds meer datastromen met (gevoelige) informatie over leerlingen. Dit brengt risico’s met zich mee en maakt de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs essentieel. In de aanloop naar het commissiedebat over digitalisering in het onderwijs op donderdag 11 november heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de trends en risico’s in het onderwijs in kaart gebracht. De VO-raad herkent zich in de zes bevindingen en aanbevelingen die de AP doet en pleit dan ook voor krachtig doorzetten op dit thema.

Trends en risico’s

De AP constateert dat onderwijsinstellingen steeds meer (leerling)gegevens tot hun beschikking hebben. Deze gegevens worden bovendien steeds vaker gedeeld met samenwerkingspartners en binnen data- en informatieknooppunten. Daarnaast ziet de AP een afhankelijkheid van grote (internationale) leveranciers, wat het lastig maakt om gegevensbescherming te waarborgen. Recente datalekken en andere incidenten tonen aan dat de beveiliging van deze gegevens extra aandacht verdient.

Aanbevelingen aan de sector 

“Breng de basis op orde en versterk samen de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij.” Deze aanbevelingen die de AP voorstelt worden al door de VO-raad ondersteund. De AP constateert dan ook terecht dat de sector al aan de slag is. Tegelijkertijd is een faciliterende rol vanuit de overheid noodzakelijk om aan een deel van de aanbevelingen opvolging te geven. 

De VO-raad onderneemt verschillende activiteiten om de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs  te verbeteren. Zo ondersteunen we in samenwerking met Kennisnet en SIVON scholen bij de omgang met data en privacy, bijvoorbeeld via de Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy en het netwerk IBP. Met de Adviesgroep Regie op ICT brengen we in kaart wat de ICT-verantwoordelijkheden van schoolbesturen zijn, hoe we concrete normen kunnen opstellen en hoe we schoolbesturen kunnen ondersteunen om aan die normen te voldoen. Op sectoraal niveau werken we samen aan het verbeteren van de leermiddelenketen, waarin onder andere de beveiliging van gegevens verbeterd wordt. 

Commissiedebat 'Digitalisering in het onderwijs'

Op 11 november komt de Kamercommissie 'Digitalisering in het onderwijs' bijeen. De VO-raad hoopt dat de commissie gehoor geeft aan het verzoek van de AP om de ministers op te roepen inzichtelijk te maken welke individuele verantwoordelijkheden onderwijsinstellingen hebben, waar samen kan worden opgetrokken en waar de overheid een faciliterende en aanjagende rol oppakt. Ook zouden de ministers concreet invulling moeten geven aan coördinerende en aanvullende maatregelen die nodig zijn om de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs te borgen. De VO-raad is hierover reeds in gesprek met OCW, en laat zich hierbij voeden door de Adviesgroep Regie op ICT.