VO-raad schetst contouren maatwerkdiploma

04 november 2015

Tijdens de begrotingsbehandeling OCW heeft de Tweede Kamer kenbaar gemaakt het maatwerkdiploma vanaf volgend schooljaar wettelijk mogelijk te willen maken. De VO-raad, die het voorstel voor het maatwerkdiploma begin 2015 lanceerde, heeft de afgelopen periode in overleg met alle relevante partijen gewerkt aan een uitwerking van dit maatwerkdiploma. Het resultaat hiervan, de notitie ‘Diploma op maat – ruimte voor talent in het vo’ is vandaag aan staatssecretaris Dekker aangeboden. Met deze notitie zetten we een eerste stap naar een diploma op maat. De VO-raad gaat de komende tijd met alle betrokkenen in gesprek om het maatwerkdiploma verder te concretiseren.

Uit de VO2020-scan bleek recent weer dat de meeste vo-scholen initiatieven nemen om onderwijs op maat aan te bieden voor leerlingen. Het is echter nu wettelijk nog niet mogelijk om dit maatwerk in het diploma te verzilveren. Op zijn congres in 2015 presenteerde de VO-raad daarom het idee van een maatwerkdiploma. Kern van dit idee is dat het mogelijk wordt voor leerlingen om vakken op verschillende niveaus af te ronden (dus hoger én lager) en dat dit zichtbaar wordt gemaakt op het diploma. Een havo-leerling kan dan bijvoorbeeld een vak waarin hij goed is op vwo-niveau afronden en een vak waarin hij zwakker is, op vmbo-niveau doen. Op het diploma staat op welk niveau hij welk vak heeft afgerond.

Daarnaast wordt op het maatwerkdiploma ook inzichtelijk gemaakt hoe leerlingen hebben gewerkt aan hun brede vorming en welke resultaten ze daarbij hebben gehaald. Het maatwerkdiploma biedt zo een beter, breder beeld van de talenten van leerlingen en doet recht aan hun inspanningen. Dit kan sterk bijdragen aan de motivatie van leerlingen: het loont om het beste uit jezelf te halen.

Uit de vele reacties op het voorstel bleek dat een maatwerkdiploma bijdraagt aan oplossingen voor grote vraagstukken, zoals vroege selectie en zittenblijven. De vraag is wel hoe ver flexibilisering kan en moet gaan. Ook zijn er vragen over onder meer de aansluiting op het vervolgonderwijs, het civiel effect van het diploma en de praktische organiseerbaarheid voor scholen. Over deze vragen heeft de VO-raad de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met zijn leden en stakeholders (o.a. het LAKS, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, de vereniging van universiteiten, de PO-Raad, vakbonden en Ouders en Onderwijs). Via (social) media hebben leraren, wetenschappers, ouders en anderen ook hun mening ingebracht. Deze input heeft geleid tot de notitie ‘Diploma op maat – ruimte voor talent in het vo’. In deze notitie schetst de VO-raad de contouren van het maatwerkdiploma en de benodigde vervolgstappen.

De notitie is een eerste stap in de uitwerking. De VO-raad gaat de komende periode verder in gesprek met OCW en de andere onderwijssectoren, maar ook met bonden, leraren, leerlingen en ouders om het maatwerkdiploma verder te concretiseren. Het is belangrijk dat de verdere uitwerking en realisatie van het maatwerkdiploma in goede afstemming met alle relevante partijen gebeurt. 

Zie ook het nieuwsbericht 'Tweede Kamer maakt maatwerkdiploma mogelijk'