Voorjaarsnota 2023: ook op onderwijs wordt bezuinigd

03 mei 2023

In de Voorjaarsnota wordt voor het eerst sinds jaren weer bezuinigd, ook het onderwijs levert in. Een deel van de reguliere loon- en prijsbijstelling en de extra loon- en prijsbijstelling die in de Najaarsnota werd gepresenteerd om de gevolgen van de hoge inflatie op te vangen wordt ingezet om rijksbreed te bezuinigen. De precieze gevolgen van met name het effect dat deze bezuinigingen hebben op de uiteindelijke loon- en prijsbijstelling zijn op dit moment nog lastig te becijferen.

Ook is er sprake van bezuinigingen op de middelen die in het coalitieakkoord waren toebedeeld aan residentieel onderwijs, het budget voor de infrastructuur basisvaardigheden en op de regeling regionale aanpak vroegtijdige schoolverlaten (VSV). Het gaat bij deze onderwerpen om een bezuiniging van 20 tot 25 miljoen vanaf 2023.

Een positief punt uit de Voorjaarsnota is dat er voor onderwijshuisvesting structureel 10,2 miljoen euro extra wordt uitgetrokken. De bedoeling hiervan is om een programmatische aanpak van onderwijshuisvesting op te zetten. Dit bedrag staat overigens niet in verhouding tot de structurele extra investering van 730 miljoen euro per jaar die in het IBO-rapport over huisvesting noodzakelijk wordt geacht.

Daarnaast worden de resterende middelen uit het coalitieakkoord volgens afspraak overgeheveld naar de OCW-begroting om onder andere het programma School en Omgeving uit te voeren en voor de verdere invoering van de praktijkgerichte programma’s in de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo. Dit zijn geen extra middelen; deze waren vanuit het coalitieakkoord al hiervoor bestemd.