Voorstellen curriculumherziening gepubliceerd en open voor feedback

07 mei 2019

De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben hun voorstellen gepresenteerd. Deze voorstellen beschrijven in negen leergebieden de kern van de kennis en vaardigheden die leerlingen moeten beheersen en leggen de basis voor de herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het po en vo. Tot en met 11 augustus kan op de voorstellen feedback worden gegeven.

Het is voor het eerst dat de kerndoelen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs in samenhang en gelijktijdig worden herzien. Dit draagt bij aan doorlopende leerlijnen, de samenhang in het onderwijs, het terugdringen van overladenheid en de balans in de hoofddoelen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming. Zo’n 150 leraren en schoolleiders werken hier sinds het voorjaar van 2018 aan in ontwikkelteams voor negen leergebieden. Zij werken nauw samen met 84 ontwikkelscholen die regelmatig feedback geven en verkennen of de gestelde ambities haalbaar zijn voor de onderwijspraktijk.

Marco ten Hoff (leraar wiskunde uit het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde): “De landelijke kerndoelen zijn inmiddels meer dan twaalf jaar oud. Ze zijn toen voor het po en vo los van elkaar ontwikkeld. Er is her en der wel wat aangepast, maar niet in zijn geheel voor het po en vo. Het is uniek dat we als leraren en schoolleiders nu voor het eerst voorstellen kunnen doen welke kennis en vaardigheden in de kerndoelen moeten komen. We willen ervoor zorgen dat leerlingen goed voorbereid naar het vervolgonderwijs kunnen gaan.”

Doorlopende leerlijnen en samenhang

De ontwikkelteams hebben een stevige basis van kennis en vaardigheden per leergebied uitgewerkt. Daarnaast hebben de teams vier verbindende thema’s binnen hun leergebied verwerkt die voor leerlingen met het oog op hun toekomst van belang zijn: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid. Deze thema’s raken aan verschillende leergebieden en leerlingen kunnen ze vanuit de invalshoek van verschillende vakken en leergebieden bekijken.

Het voorstel legt de basis voor het kerncurriculum dat wordt vastgelegd voor het eind van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ‘wat’, de inhoud en niet om het ‘hoe’, de didactiek. Hoe scholen deze inhoud aanbieden, in vakken of vakoverstijgend, is aan de scholen zelf.

De ontwikkelteams hebben scherpe keuzes gemaakt en kennis en vaardigheden concreet beschreven, waardoor scholen meer zicht krijgen op de ruimte die er is voor schooleigen invulling van het curriculum, en de overladenheid afneemt. De kennis en vaardigheden zijn uitgewerkt in een doorlopende leerlijn en geven leraren zo beter zicht op de opbouw van po naar vo. De voorstellen helpen om de overgang voor leerlingen soepeler te maken. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, hierbij zijn de bestaande vakken het uitgangspunt.

Bekijk de voorstellen van de negen ontwikkelteams.

Feedback

Leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders, vakverenigingen, lerarenopleidingen en wetenschappers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben in eerdere fases meegedacht en feedback gegeven op de voorstellen. Ook zijn de ontwikkelteams begeleid door curriculumexperts. De komende periode - van 7 mei tot 11 augustus - is er opnieuw de mogelijkheid om online te reageren op de voorstellen.

Update 14 augustus 2019: deze nieuwe consultatieronde is inmiddels afgesloten. De gegeven feedback wordt nu verwerkt. Na verwerking van de feedback overhandigen de leraren en schoolleiders hun definitieve voorstellen in het najaar aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.

Waarom en hoe werken leraren en schoolleider aan nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs? Met dit filmpje bent u in enkele minuten op de hoogte.