Voortgang financiën Nationaal Programma Onderwijs

24 juni 2021

Volgende week zal OCW de scholen uitvoerig informeren over de definitieve bedragen, het betaalritme van de verschillende bedragen en de verantwoording van de besteding van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op basis van die informatie zullen we ook ons financiële overzicht weer gaan aanpassen.

Elke school kan vanaf 30 juni 2021 via www.nponderwijs.nl met een rekentool uitrekenen waar de school op grond van de regeling ‘bijzondere en aanvullende bekostiging 2021/2022’ op kan rekenen. Het gaat in de rekentool dan om het reguliere bedrag per leerling, het extra bedrag voor leerlingen in het beroepsgerichte onderwijs (leerjaar 3 en 4 van het vbo, de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in het vmbo) en de middelen voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op een onderwijsachterstand op basis van een door het CBS gehanteerde achterstandscore per school. Deze methodiek is nieuw voor het vo maar al gebruikt in het po.

Niet via de rekentool, maar wel in de brief worden scholen verder geïnformeerd over de middelen voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden.

Regeling 'aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021' apart

Apart zal nog worden ingegaan op de regeling ‘aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021’. Het gaat dan om de compensatieregeling Noord, de extra werklast NL (vast en variabel deel) en ondersteuning eindexamenkandidaten 2021. Voor deze bedragen wordt een afzonderlijke rekentool gemaakt op basis van de definitieve leerlingaantallen (gesplitst vo-vso-vavo) die door de accountant zijn vastgesteld.

De verwachting is dat deze rekentool in augustus beschikbaar is en dat deze gelden in september, uiterlijk oktober, worden uitgekeerd. Uitzondering hierop is het variabele deel van de regeling extra werklast NL (het aantal ‘tweede herkansingen’). Dit deel wordt uitgekeerd in april 2022.