Vormgeving en indeling Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) veranderd

23 november 2020

De vormgeving en indeling van de huidige Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is veranderd. De nieuwe WVO 2020 is toegankelijker, consistenter en beter bruikbaar vanuit de praktijk. De inhoud van de wet verandert niet. Naar verwachting treedt de WVO 2020 op 1 augustus 2022 in werking, dus met ingang van schooljaar 2022-2023.

Onderhoud aan de vormgeving van de WVO was nodig omdat deze niet langer toegankelijk, consistent en bruikbaar genoeg is, zo constateert het ministerie van OCW. Artikelen zijn soms erg lang en onoverzichtelijk en onderwerpen versnipperd. Dat komt door de vele wijzigingen sinds de wet ruim 50 jaar geleden tot stand kwam.

Thematische ordening en verduidelijkte artikelen

Omdat een gebruiker van de wet meestal geïnteresseerd is in een specifiek onderwerp, zijn de bepalingen in een logische hoofdstukkenstructuur gezet. De hoofdstukken zijn geordend naar onderwerp. Als gevolg daarvan geldt een nieuwe nummering van de artikelen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe hoofdstuk 7 van de wet. Daarin zijn alle bepalingen over personeel in het onderwijs bij elkaar gebracht.

De artikelen en de toelichting daarop zijn kritisch bekeken en zoveel als mogelijk verduidelijkt en vereenvoudigd. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met het huidige artikel 33 WVO over de vereisten voor benoeming van leraren. Dit artikel was erg lang en onoverzichtelijk. In de WVO 2020 is de redactie van dit artikel herzien en is de inhoud overzichtelijk verdeeld over verschillende afzonderlijke artikelen.

Niveau van regels

Er is daarnaast gekeken naar welke regels over het voortgezet onderwijs op welk niveau thuishoren: in de wet of in de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat een aantal hoofdprincipes over het eindexamen naar de wet zijn verplaatst. Eerder was dit in besluiten (Eindexamenbesluit) geregeld. Wat dit betekent voor scholen zal de VO-raad voor haar leden in kaart brengen in een handreiking. Bepalingen van de WVO die meer een uitvoeringskarakter hebben, zijn juist verplaatst naar besluitniveau.

Aanpassingen in schooldocumenten

Door de wijziging van de WVO veranderen de artikelnummers, de indeling en op sommige punten de formulering in de WVO2020. Waar er in schooldocumenten artikelen uit de WVO en onderliggende regelgeving genoemd worden, zal dat (te zijner tijd) dus moeten worden aangepast. Geruime tijd voor ingang van de wet zullen alle definitieve teksten openbaar zijn. Er is op dit moment al een transponeringstabel beschikbaar in de toelichting op de WVO 2020 (zie daar bijlage 1 en 2). De tabel staat helemaal aan het eind van de memorie van toelichting.

Naar verwachting treedt de WVO 2020 op 1 augustus 2022 in werking, dus met ingang van schooljaar 2022-2023. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat DUO systemen moet aanpassen aan de nieuwe nummering, redactie en indeling van de WVO2020.

WVO voor alle gebieden in Koninkrijk

De Wet voortgezet onderwijs BES is opgenomen in de herziene WVO: de WVO 2020 geldt bij inwerkingtreding dus voor alle gebieden in het Koninkrijk der Nederlanden. Er staat nu een apart hoofdstuk in de WVO 2020 dat – waar nodig – maatwerk regelt voor Caribisch Nederland.

Op 29 september 2020 is de WVO 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. In december 2019 ging de Tweede Kamer al akkoord met het voorstel voor de WVO 2020. De wet is in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2020, 379). Een toelichting van de wet vindt u op overheid.nl.