Vrijwel alle scholen schetsen toekomstperspectief in jaarverslag

22 september 2016

Steeds meer schoolbesturen hebben in hun jaarverslag aandacht voor hun toekomstperspectief. Het percentage besturen dat een continuïteitsparagraaf in hun jaarverslag opneemt met daarin informatie over de verwachte ontwikkelingen en risico’s (financieel, leerlingenaantallen etc.) en het beleid wat ze hierop voeren, is gestegen van 80% over 2013 naar meer dan 95% over 2014. Wel kan de inhoudelijke kwaliteit van deze paragrafen nog beter. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een onderzoek naar de jaarverslagen 2014 van schoolbesturen in alle onderwijssectoren.

Sinds 2013 zijn alle bekostigde onderwijsinstellingen verplicht om een zogenoemde continuïteitsparagraaf op te nemen in hun jaarverslag. In deze paragraaf schetsen zij de verwachte ontwikkelingen in de toekomst (aantal leerlingen, personele bezetting, financiële ontwikkelingen etc.), de risico’s op deze terreinen en het beleid dat zij hierop voeren. Ook de begroting voor de komende drie jaar maakt er deel van uit. Deze paragraaf dient als verantwoording richting de raad van toezicht, de medezeggenschap en andere belanghebbenden en levert materiaal op nader met elkaar in gesprek te gaan. 

In haar onderzoeksrapport concludeert de Onderwijsinspectie dat vrijwel alle schoolbesturen inmiddels aan de wettelijke verplichting voldoen om een continuïteitsparagraaf op te nemen in het jaarverslag, maar dat de informatiewaarde van deze paragraaf vaak nog beter kan. Zo zijn de meerjarenbegrotingen nog niet altijd beleidsrijk, waarmee ze nauwelijks of geen toegevoegde waarde hebben. En als er veel onzekere factoren zijn, bijvoorbeeld bij verwachte krimp, wil de Inspectie dat er meer informatie wordt vermeld over de aanpak van het bestuur.

Om scholen verder op weg te helpen op dit vlak, doet de Inspectie in haar onderzoeksrapport een aantal aanbevelingen, waar scholen hun voordeel mee kunnen doen. Eerder ontwikkelden de VO-raad en PO-Raad al een document met tips en uitleg voor het opstellen van een continuïteitsparagraaf. De Inspectie geeft daarnaast aan scholen ook verder te willen informeren over de geldende voorschriften rond de continuïteitsparagraaf.