VTOI adviseert toezichthouders honorering af te stemmen met het bestuur

30 januari 2017

Het is belangrijk dat toezichthouders hun besluit over de hoogte van hun honorering afstemmen met het bestuur. Dit benadrukt de VTOI in haar 'handreiking honorering Raad van Toezicht'. Hoewel het formeel aan de RvT is om de hoogte van de eigen honorering te bepalen, dient zij haar besluit volgens de VTOI in afstemming met het bestuur helder te motiveren en te verantwoorden in het jaarverslag, en bij de besluitvorming een transparante en zorgvuldige procedure te hanteren. De VTOI heeft naar aanleiding van vragen van de themacommissie Governance van de VO-raad besloten om dit afstemmingsoverleg op te nemen in hun handreiking.

De VO-raad is positief over deze stap. Het is belangrijk dat bestuur en toezicht, ieder vanuit hun eigen rol, in gesprek gaan over een passende beloning voor het toezicht. In het gesprek met uw toezichthouders kunt u verwijzen naar het onderzoek van Ecorys uit 2016. Uit dit onderzoek blijkt dat toezichthouders een gemiddelde beloning ontvangen van ongeveer 2270 euro. Ongeveer 40% werkt onbezoldigd. Deze toezichthouders kiezen ervoor om op deze manier iets terug te doen voor de maatschappij en daarvoor geen financiële compensatie te willen ontvangen.

Impact van de WNT2

Met de WNT2 zijn de maximumnormen voor de beloning van toezichthouders verhoogd naar respectievelijk 10% van de voor de eigen bestuurder geldende bezoldiging voor leden en 15% voor de voorzitter van de RvT. De VO-raad heeft altijd aangegeven dat een verhoging van het maximum op zichzelf geen aanleiding is voor een hogere beloning voor toezichthouders. De hoogte van de beloning moet passen bij de aard en omvang van het werk, de context van het schoolbestuur en de maatschappelijke opdracht van het onderwijs.

Zie ook het bericht van de VTOI, met daarin een verwijzing naar de 'handreiking honorering RvT'.