VTOI-NVTK publiceert herziene handreiking ‘Honorering intern toezicht’

15 maart 2018

Sinds de introductie van de WNT2 is de honorering van het intern toezicht binnen VO-instellingen regelmatig onderwerp van gesprek. De VO-raad heeft eerder aangegeven dat een wetswijziging als zodanig geen aanleiding kan zijn om de honorering op te hogen. In hun herziene handreiking kiest de VTOI-NVTK voor een vergelijkbaar uitgangspunt: ‘De wettelijke maxima van de WNT zijn geen automatisch uitgangspunt’. Daarnaast vraagt de VTOI-NVTK aandacht voor een zorgvuldig besluitvormingsproces.

Een zorgvuldig proces

De VTOI-NVTK roept haar leden op om een eventuele verhoging zorgvuldig te overwegen. Deze overweging kan ter advies worden voorgelegd aan het bestuur en/of de medezeggenschap. Op deze manier wordt het draagvlak getoetst bij de intern belanghebbenden. De uiteindelijke afweging zou vorm moeten krijgen vanuit een maatschappelijk perspectief.

VTOI-NVTK raadt haar leden aan om naast de hoogte van de honorering, ook het proces en de argumenten toe te voegen aan de verantwoording erover in het jaarverslag.

VO-raad: honorering passend bij context en instelling

De VO-raad vindt het belangrijk dat de honorering van toezichthouders past bij de context en aard van de instelling. Dit betekent dat het onwenselijk is om als intern toezicht zomaar een benchmark of de kwalificaties uit de WNT te volgen. Het is van groot belang om binnen de instelling het gesprek te voeren met elkaar. Het intern toezicht kan op die manier de hoogte van de honorering afstemmen op de (maatschappelijke) verwachtingen die er zijn en de toegevoegde waarde die zij hebben voor de instelling. Deze handreiking kan een basis bieden voor dat gesprek.  

Download de handreiking 'Honorering intern toezicht'