Wat betekent de uitbreiding monitoring sociale veiligheid voor uw school?

31 augustus 2023

Door de voorgestelde wetswijziging voor de Monitoring Sociale Veiligheid zijn scholen binnenkort verplicht jaarlijks alle leerlingen én medewerkers te bevragen over meer veiligheidsthema's. Voor deze wet zijn nu twee afzonderlijke consultatierondes die je als individu, organisatie of anoniem in kunt vullen.

Er is een consultatie voor de wet en een voor het bijbehorende besluit:

 • Wijziging WVO: Overheid.nl | Consultatie Wet vrij en veilig onderwijs (internetconsultatie.nl)
 • Wijziging Uitvoeringsbesluit: Overheid.nl | Consultatie Besluit uitbreiding van de monitoringsverplichting leerlingen funderend onderwijs (internetconsultatie.nl)
   

Voorgestelde wijzigingen

Op hoofdlijnen wil het ministerie in de Wet Voortgezet Onderwijs de volgende zaken wijzigen:

 • Het bevoegd gezag van een school wordt wettelijk verplicht om naast de veiligheid van leerlingen ook de veiligheid van het onderwijspersoneel te monitoren.
 • De wet komt met een besluit (amvb) met aanvullende regels over de monitor over o.a. inhoud, doelgroep, frequentie monitor en toezending van de resultaten aan de inspectie.
 • Er wordt wettelijk vastgelegd dat de monitoringsverplichting betekent dat in beginsel alle leerlingen (‘die daartoe in staat zijn’) deel kunnen nemen aan de monitor.
   

In het Uitvoeringsbesluit zou het volgende wijzigen:

 • Scholen moeten zo veel mogelijk leerlingen op hun school bevragen (i.p.v. van een representatieve groep). De monitor moet op diverse niveaus een beeld geven van de veiligheidsbeleving. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit op vestigingsniveau, leerjaar en onderwijssoort.
 • De monitoring vindt plaats binnen een tijdvak dat het bestuur vaststelt. Het invullen is anoniem, maar leerlingen zijn niet verplicht om aan de monitor deel te nemen.
 • Voor PO geldt: De verplichting tot monitoring geldt vanaf het vijfde leerjaar in het basisonderwijs (nu vanaf groep 7).
 • De school kiest een instrument dat aansluit bij de leeftijd, capaciteiten en, indien relevant, individuele situatie van de leerlingen. Dit geldt ook voor speciaal onderwijs en isk’s.
 • Er kunnen persoonsgegevens verzameld worden door de instrumenten van aanbieders en ook door de school. Dit is nu niet het geval met de huidige vragenlijst.
 • Scholen moeten hun leerlingen naast pesten ook bevragen op:
  • Mishandeling;
  • Seksueel misbruik of seksuele intimidatie;
  • Discriminatie;
    

De vragenlijst zal langer zijn doordat er meer vormen van onveiligheid worden toegevoegd die ieder drie tot vijf vragen extra zullen vereisen. De vragenlijst van Vensters bevat elf vragen over veiligheid, dat zouden er zo’n 27 worden n.a.v. dit wetsvoorstel.

Reacties op de consultatie zijn welkom. Reageren kan nog tot 24 september. Mocht u willen overleggen of vragen hebben over uw reactie, dan kunt u contact opnemen met de VO-raad per mail vensters@vo-raad.nl met vermelding van het onderwerp ‘Internetconsultatie monitoring sociale veiligheid’.