Welke afschrijvingstermijn voor inventaris ‘Sterk Techniekonderwijs’?

10 december 2019

Scholen kunnen de aanschaf van machines en apparatuur in het kader van de regeling 'Sterk Techniekonderwijs' niet rekenen tot de projectkosten. Voor machines en apparatuur kunnen slechts de aan het project toe te rekenen afschrijvingskosten worden opgenomen. De afschrijvingstermijn is bepaald in de begroting bij de (goedgekeurde) aanvraag. Dat betekent dat de afschrijvingskosten maar ten dele ten laste kunnen worden gebracht van de huidige transitiefase van Sterk Techniekonderwijs (2020-2023). De middelen voor Sterk Techniekonderwijs – 100 miljoen op jaarbasis - zijn echter structurele middelen die ook na 2023 beschikbaar blijven.

Uitgangspunt is dat de afschrijvingsperiode gebaseerd is op de reële economische levensduur (mits deze korter is dan de technische levensduur) en dat toerekening van de afschrijvingskosten plaats vindt op basis van daadwerkelijk gebruik ten behoeve van het project. Het is niet toegestaan om de afschrijvingsperiode aan te passen aan de looptijd van het regionaal plan Sterk Techniekonderwijs (eind 2023).

Het hanteren van de bovenbeschreven werkwijze kan ertoe leiden dat een deel van aanschafprijs niet ten laste van de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs kan worden gebracht, omdat:  

  • De afschrijvingsduur veelal langer is dan de looptijd van de subsidieregeling (2020-2023);
  • Op basis van de ingediende plannen veelal ook in het jaar 2021, 2022 en 2023 aanschaf van machines is gepland. Daar schrijft de onderwijsinstelling binnen de projectperiode dus nog maar 1, 2 of 3 jaar op af.
     

Structurele aard van financiering

Sterk Techniekonderwijs is een programma waarvoor structureel 100 miljoen euro op jaarbasis beschikbaar is. Waar andere projecten doorgaans tijdelijk van aard zijn en een eindpunt kennen, is de financiering van Sterk Techniekonderwijs structureel van aard. Op basis van de ervaringen die de komende jaren worden opgedaan met de huidige subsidieregeling wordt bekeken wat de meest geëigende wijze is om de financiële middelen in de toekomst in te zetten. 

Handreiking uitvoering en verantwoording

Het landelijk ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs heeft een handreiking ontwikkeld om aanvragers concrete handvatten te bieden bij de uitvoering en verantwoording van hun projecten in het kader van de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. In deze handreiking wordt aangegeven hoe de projectadministratie kan worden ingericht en welk bewijsmateriaal nodig is om de subsidiabiliteit van de kosten aan te tonen. Deze handreiking biedt tevens formats voor het voeren van een projectadministratie. Ook is er een document met (aanvullende) vragen en antwoorden opgesteld.